Процедура

Приемът в магистърските програми се осъществява съгласно Правилника за приемане на студенти в СУ „Св. Климент Охридски“ за образователно-квалификационната степен „магистър“, както и съгласно описаните в Справочника изисквания, определени от ФМИ и отделните магистърски програми. Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал и по реда на посочените специалности, магистърски програми и форми на обучение, в рамките на определени квоти. При наличие на свободни места за обучение срещу заплащане в повечето магистърски програми може да се приемат и кандидати, които не са се явили на конкурсен изпит. 

Срокът на обучение в магистърските програми за бакалаври, завършили специалности от съответните професионални направления във ФМИ, е три семестъра. За останалите студенти в някои магистърски програми се предвижда и по-дълъг срок на обучение или изслушване на допълнителни курсове.

Студентите трябва да натрупат минимум 30 ECTS кредита на семестър, които се получават след успешно завършени курсове и защитена дипломна работа. В голяма част от магистърските програми е предвиден задължителен или избираем стаж във фирми или други организации, с които ФМИ е сключил договор за сътрудничество. За успешно завършен стаж студентите получават ECTS кредити съгласно учебния план на съответната магистърска програма.

След допълнителен вътрешен конкурс студентите имат възможност да осъществят част от обучението си в чуждестранни университети, с които ФМИ е сключил договори по линия на програмата за обмен Erasmus или сходни академични програми.

Подробна информация може да се намери и в описанието на текущата кандидатстудентска кампания.