Проф. дн Младен Савов бе избран за чл. кор. на БАН в отделението по природоматематически науки

За първи път Събранието на академиците избра за член-кореспонденти на БАН учени до 50-годишна възраст. Сред тях, в отделението по природоматематически науки, е проф. дн Младен Савов от Факултета по математика и информатика.

Проф. дн Младен Савов е изтъкнат член на математическата колегия, който е автор на съществени резултати в областта на съвременната стохастика.  Проф. Савов е признат авторитет в своята област от международната научна общност. Спектърът на неговите научни изследвания е широк: класически свойства на процесите на Леви, стохастични модели на дифузия и аномална дифузия, свойства на класове от несамоспрегнати Марковски полугрупи и процеси, модели на случайна промяна на частиците при Монте Карло симулации, стохастични модели на популации с раждане и умиране, комбинаторно-преброителни задачи, интерпретирани с помощта на гранични теореми от теория на вероятностите и стохастични диференциални уравнения и процеси на Леви, възникващи в задачи от финансовата математика.
Можем да обобщим, че в работите на проф. Савов се съчетават класически и съвременни задачи, овладяна техника от различни математически области и ярки нови идеи. Той е светъл пример за успешен млад човек - учен с високи научни постижения, който освен това е посветен на преподаването и работи с желание за привличане към научна работа на студентите.

Предложение до Факултетния съвет на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ за издигане на кандидатурата на проф. дн Младен Светославов Савов за участие в конкурса, обявен на 17 май 2021 г. за избор на член-кореспонденти на БАН, които не са навършили 50 години към датата на обявяване на конкурса (математически науки).

Новината от сайта на СУ „Св. Климент Охридски“