Публична защита на дисертационен труд на Николай Шегунов за придобиване на ОНС "доктор" , 17.09.2021

Кандидат: Николай Шегунов

Дисертационен труд:Симулация на течения в порести среди чрез масивно паралелен Многонивов Монте Карло алгоритъм
Достъпен на този адрес с права за достъп до провеждане на защитата

Кога: 17 септември 2021 г., 14:00 ч.

Къде: Заседателна зала на Факултета по математика и информатика

Повече информация е налична на следния адрес.