Семинар „Математическо моделиране”, 06.04.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 06.04., вторник, от 17:15 до 19 часа, Димитър Трендафилов от компанията Haemimont Games ще представи проблема
Симулиране на платове

Резюме. Ще бъдат представени изследванията на два математически модела на текстилни материали и поведението им при някои въздействия. 
Първият модел разглежда плата като система от материални точки, свързани с пружини, и представлява система ОДУ относно положенията, скоростите и ускоренията на точките. Вторият модел е в рамките на механиката на непрекъснатите среди. Формулираната гранична диференциална задача се решава с метода на крайните елементи. 
Ще бъдат разгледани важни технически аспекти на реализираните методи и ще бъдат демонстрирани резултатите от много числени симулации.