Семинар „Математическо моделиране”, 08.03.2022, дистанционно в приложението google meet

И тази седмица семинарът ще се проведе дистанционнo, в приложението GOOGLE MEET. Достъпът за всички участници - магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА е със следната връзка
https://meet.google.com/drr-wtdz-rgg

На 08.03., вторник, от 17:15 до 19 часа, доц. Станимир Илиев от Института по механика, БАН, ще представи проблема
Капилярни системи, омокряне: математическо моделиране и числени симулации

Резюме. В лекцията ще бъдат представени резултати, свързани с моделирането и численото изследване на трифазни капилярни системи – течност/газ/твърдо тяло, в които има контактни линии и повърхности между материалите. Тези резултати имат значение за физико-химията, механика на флуидите, науката за свойствата на материалите и др. Първо ще бъде разгледан конкретен пример, който илюстрира как числените симулации на капилярни системи дават качествено нови възможности за обработката на изображения. Ще бъде показано как чрез числено моделиране на формата на течни капки, попаднали на обектива на фотоапарат, могат не само да се възстановяват 2D фотоизобра-женията, но и да се получи стерео образ! 
В основната част от лекцията ще бъде анализирана спецификата на изследванията на статичния контакт на течност с твърда повърхност, на която има формирани случайни химични дефекти, както и при контакт със случайна самоафинна грапава повърхност. Ще бъдат разгледани водещите уравнения, определящи формата на свободната повърхност на течността и на контакта й с твърдото тяло, както и числени методи за определянето на формата й. Ще бъдат представени резултати от числени симулации, в които за първи път са получени прецизни решения. В края на лекцията ще бъде демонстрирано как чрез числени симулации се изследва контакта на течност със суперхидрофобни  микротекстурирани повърхности.