Семинар „Математическо моделиране”, 13.05.2017

На 13.05.2017, събота, от 15:15 до 17 часа в зала 501 ще се проведе семинарът «Математическо моделиране». 

Гл. ас. Станислав Харизанов, ИИКТ/ИМИ – БАН, ще представи проблема:

Вариационни модели за сегментиране на дигитални изображения 

Резюме. Двуфазовата сегментация на дигитални изображения е актуално научно направление в компютърното зрение (Computer Vision). Постановката на задачата е, че изображението съдържа обект на интерес и фон, а целта – правилното отделяне на обекта от фона. Един от най-разпространените математически подходи за моделирането на такъв тип задача е вариационният, при който минимизацията на конкретен енергиен функционал определя сегментационните фази на изображението. В този доклад се прави обзор на различни вариационни модели, активно използвани и до днес в практиката: класическият функционал на Мамфорд-Шах и негови модификации; функционали върху Хилбъртови пространства с репродуктивни ядра (Reproducing Kernel Hilbert Space Methods); както и дискретен оператор на Лаплас върху равнинен граф с тегла, асоцииран с изображението.