Семинар „Математическо моделиране”, 16.03.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 16.03., вторник, от 17:15 до 19 часа, проф. д-р Красимир Темелков от Института по физика на твърдото тяло „Акад. Георги Наджаков”, БАН, ще представи 
Математически проблеми във физиката

Резюме: Ще бъдат разгледани редица математически проблеми, които се решават във физиката за теоретично описание на различни физични явления. Особено внимание е обърнато на частните диференциални уравнения, описващи газоразрядната плазма. Разгледани са стационарното и нестационарното уравнения на топлопроводността за определяне на два от основните параметри на газоразрядната плазма – газовата температура на тежките частици и електронната температура на електронния газ. Ще бъде представено също така друго приложение на решаването на стационарното и нестационарното уравнения на топлопроводността при описание на взаимодействието на лазерно лъчение с веществото.