Семинар „Математическо моделиране”, 25.05.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 25.05.2021, вторник, от 17:15 до 19 часа, Милан Рашевски, докторант в ИМБМ-БАН, ще представи проблема
Математическо моделиране на хидродинамични и топлоообменни процеси в сградни системи със стъклопакети с циркулираща течност.

Резюме. Ще бъдат представени най-новите тенденции в технологичното развитие на сградни фасади, абсорбиращи слънчева енергия, както и новите изисквания за сгради с близко до нулевото потребление на енергия. Математическото моделиране на хидродинамичните и топлинни процеси в сградните системи изисква синтезиране на отделни физически постановки, които при определени допускания се свеждат до динамични и топлинни задачи.

Ще бъдат формулирани следните задачи от хидромеханиката и топлообмена и ще бъдат дискутирани предложените решения:

  • Вискозен ламинарен поток и топлообмен в хоризонтален полубезкраен канал с горна пореста граница;
  • Аналитично изследване на естествена и смесена конвекция във вертикален канал при наличие на обемен топлинен източник;
  • Числено моделиране на нестационарен конвективен поток в затворена правоъгълна каверна.