Схема за провеждане на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 година във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“

Схемата е изготвена във връзка с т.5.1 от Заповед РД-19-327 / 27.9.2021 г. на Ректора на СУ, ЗВО, заповедите на МЗ, решенията на АС на СУ от 16.09.2020 г. и ФС на ФМИ от 17.09.2020 г.

 1. Формите на провеждане на учебните занятия през зимния семестър на учебната 2021/2022 година във ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски“ са:
  -> присъствена форма на обучение в зала (ПФОЗ);
  -> присъствена форма на обучение в зала с излъчване в електронна среда (ПФОЗИЕС);
  -> присъствена форма на обучение в електронна среда (ПФОЕС).
  При обстановката, която е налице към 30.09.2021 г., учебните занятия във ФМИ се провеждат основно в ПФОЗ или ПФОЗИЕС, а в случаите, когато са изпълнени условията по т. 7 или т. 8 могат да се повеждат и в ПФОЕС.

 2. Всички практически обучения във ФМИ (семинарни и лабораторни) да започнат в ПФОЗ. Когато условията в залата не позволяват спазването на противоепидемичните мерки, се преминава към ПФОЗИЕС по общите правила.

 3. Присъствена форма на обучение в зала с излъчване в електронна среда (ПФОЗИЕС) се осъществява присъствено с част от потока/групата в посочената в разписа на занятията учебна зала, съобразно изискванията за редуциран капацитет на залата, и в електронна среда с останалата част от обучаемите.

 4. С оглед на ограничения капацитет на залите, използвани от ФМИ, задължително в ПФОЗИЕС се провеждат лекциите със студентите от следните потоци:
  - Информатика 1-ви курс;
  - ИС 1-ви курс;
  - КН 1-ви курс, 1-ви и 2-ри поток;
  - СИ 1-ви,  2-ри и 3-ти курс.
  Организацията на ПФОЗИЕС с горепосочените студенти се осъществява при следната схема: в нечетни седмици на обучение в зала следва да са студентите с нечетни факултетни номера, а в четни седмици в зала са студентите с четни факултетни номера. (Седмицата от 04 до 10 октомври 2021 г е нечетна.) 
  Отговорност за това да не се превишава ограничението за присъствие на  студенти, заемащи не повече от 50% от местата в залата е на съответния преподавател. Факултетния си номер студентът удостоверява чрез студентска книжка или ISIC карта. 

 5. Учебният процес със студентите от посочените в т. 4 специалности и курсове се осъществява при 6-дневна учебна седмица за студентите при спазване на правилото за три дни само лекции и три дни само упражнения.

 6. Ако по разпис по едно и също време в един поток по една и съща дисциплина са предвидени упражнения за повече от една група, се допуска излъчване на само едно от занятията в Moodle, като е възможно останалите занятия да се излъчват в друга електронна платформа. Информация за това се публикува в курса в Moodle.
  Отговорност за тази организация носи лекторът на курса.

 7. Преподаватели с хронични заболявания и такива, полагащи грижи за роднини от рискови групи, могат да преминат към ПФОЕС след уведомяване на Учебен отдел и ресорния заместник-декан по учебната дейност. Промяната задължително се отразява в разписа.

 8. Провеждане на занятия в ПФОЕС при обявено провеждане на ПФОЗ или ПФОЗИЕС по изключение се допуска само ако са изпълнени следните условия:
  - > подходящо е за съответната дисциплина;
  -> доказана е добра практика от екипа, провеждащ обучението по дисциплината през предходните учебни години;
  -> съгласувано е с обучаемите студенти и Учебен отдел, че не поражда конфликти с провеждането на учебния процес по други дисциплини и е отразено в разписа на занятията и курса в Moodle;
  -> дадено е разрешение от Декана на ФМИ.

 9. Съгласно решенията на ФС от 17.09.2020 година, присъствена форма на обучение в електронна среда (ПФОЕС) се осъществява задължително „на живо“ в подходяща електронна платформа (Moodle, Google Meet, MS Teams и др.) с използване на камера, микрофон и/или споделен екран според спецификата на съответната дисциплина и вид занятие (лекция, семинарно упражнение, практическо упражнение). При използване на платформа, различна от Moodle, на подходящо място в съответния курс в Moodle задължително се публикува линк към тази платформа, както и инструкции за достъп до използваната платформа. Публикуването на електронни материали без провеждане на занятие на живо не е ПФОЕС.