Съобщение за студентите явили се на държавен изпит-13 и 14.07.2021 в ПН "Математика"

Всички съобщения, касаещи явилите се на държавен изпит на 13-14 юли 2021 г. от специалности Математика и Приложна математика ще бъдат правени чрез курса "Държавен изпит в ПН "Математика", 2021" в Мудъл на https://learn.fmi.uni-sofia.bg/course/view.php?id=7425

От Комисията