Софтуерни технологии

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в областта на софтуерните архитектури и технологии, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Обучението и изследователската дейност в докторската програма способстват за получаването на нови резултати в ключови направления на фундаменталното и приложното знание в областта на информатиката и софтуерните технологии като

  • софтуерно инженерство: подходи за избор на уеб услуги и композиция на уеб услуги, архитектурни рамки за динамична композиция на уеб услуги, подходи за тестване на бизнес процеси и за тестване на композиции от услуги, методи за оптимизация на софтуерните процеси, методи за проектиране и формален анализ на софтуерни архитектури, методи за изграждане на динамични софтуерни архитектури и автономни софтуерни системи, гъвкави методологии за разработка на софтуер;
  • извличане на информация: интелигентно търсене и извличане на информация от колекции от документи, откриване на зависимости и знания в данни и текст, автоматизирано оценяване на истинност на твърдения, методи за автоматично извличане на субективна информация от текст, подходи за автоматично извличане на аргументи от текст;
  • управление на знания: методи за проектиране на системи за управление на знания, проектиране на нови ИКТ решения за одит на знания, разработване и прилагане на стратегически решения за ефективно използване на знания и иновации.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI46I0401D / MI46I0402D / MI46I0403D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка