Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII352117 Информатика
Магистърска програма: 
Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
проф. д-р Десислава Петрова-Антонова

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма по Технологично предприемачество и иновации в информационните технологии предоставя  на  студентите  необходимите  компетенции  за  ефективно  и  ефикасно  активно  участие  в иновативните  бизнес  процеси  и  предприемачески  компании.

Обучение

Обучението по програмата разширява компетенциите на студентите в областта на общото добро управление, иновации и предприемачество. То комбинира висококачествени, интензивни процеси за обучение в клас и практическа работа, с реално участие в световно разпознати състезания по предприемачество. Този иновативен подход прави възможно комерсиализиране на научните изследвания и създаване на стартиращи фирми. В процеса на обучение се ценят и насърчават академичната честност, работата в екип и сътрудничество. Оценяването включва теория и практика; индивидуални и екипни приноси; работа в проекти, участие в реални състезания и други иновативни дейности.

Професионални компетенции

Завършилите обучението по учебна програма ще придобият следните основни компетенции:
- разпознаване на нуждите на потребителите и възможностите за технологични иновации и предприемачество;
- добавяне на стойност в областта на технологиите, пазарите и мениджмънта;
- прилагане на ключови фактори за успешните иновации;
- развиване на ориентиран към добавяне на стойност бизнес или социална дейност (предприемаческо мислене, знание, тактичност);
- разработване и представяне на бизнес план;
- фокусиране към клиентските процеси и предлагане на нови динамични и адекватни конкурентни услуги;
- комерсиализиране на научните изследвания и иновативните технологии;
- планиране, разработване и изпълнение на иновативни стратегии.

Професионална реализация

.

Учебен план

Презентация

За информация и контакти