Технологии за знания и иновации

В обществото, основано на знания, знанията и иновациите се превръщат в основен фактор за конкурентоспособност и растеж на организациите. Ефективното им използване изисква интердисциплинарни познания и умения, както в областта на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), така и в областта на иновациите, стратегическото планиране и анализа на вътрешната и външна среда на организацията.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII402113 Информатика
Магистърска програма: 
Технологии за знания и иновации
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика – Технологии за знания и иновации
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Елисавета Гурова

Насоченост, образователни цели

Обучението в магистърската програма се провежда с цел да се даде широкопрофилна и интердисциплинарна подготовка на специалистите, завършили образователно - квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” в сродни специалности и области. Обучението разширява знанията на студентите в сферата на проектирането на системи за управление на знания, разработването и прилагането на стратегически решения за ефективно използване на знания и превръщането им в иновации, за въвеждане на нови високотехнологични ИКТ продукти и решения съобразно организационните потребности. В програмата е постигнат баланс на учебни дисциплини, необходими за бъдещите специалисти, които развиват, както стратегическото и креативното мислене и поведение на студентите, така и аналитичните им възможности и уменията за прилагане на съвременни ИКТ в организационна среда. Задължителните дисциплини включват основни теми от стратегическото приложение на ИКТ в организацията на знания, докато избираемите дисциплини предлагат допълнителни познания в областта и технологични умения, необходими за студенти, които са завършили специалности извън направлението „Информатика и компютърни науки” на ФМИ. 

Целта на магистърската програма е да подготви специалисти с интердисциплинарни умения и способности. Програмата цели завършилите пълния курс на обучение да придобият необходимите знания за: 

 • проблемите, перспективите и приоритетите за развитие на организации, основани на знания;
 • методите и средствата за придобиване, организиране, съхранение и трансфер на знания, както и ефективното им изполване в организацията;
 • разработване на софтуерни и комуникационни системи и уеб приложения, както и цялостни системи за бизнес интелигентност и управление на знания;
 • процесите по проектиране и реализация на стратегии и технологични решения за повишаване ефективността на процесите на знания.

Обучение

Успешно преминалите пълния курс на обучение студенти ще са в състояние:

 • да разработват и прилагат ефективни технологични решения за подпомагане процесите на знания в организацията;
 • ефикасно да ръководят проектирането и реализацията на софтуерни системи, както и специфични уеб и комуникационни приложения;
 • ефективно да използват знанията в организацията и реализират конкурентните възможности, свързани с тях;
 • да формулират концепции и разработват авангардни нови продукти и услуги с цел постигане на конкурентна позиция и пазарен успех;
 • да ръководят по-ефективно и ефикасно работата в екип и дейността на организацията, свързана с ИКТ;

Професионални компетенции

Студентите, успешно преминали пълния курс на обучение, ще са в състояние да:

 • анализират и оценяват характеристиките на международната и вътрешната среда, свързани с изискванията на пазара, възможностите за развитие и бърз растеж и конкуренцията в глобален аспект;
 • формулират, предлагат, анализират и оценяват технологични решения за експлоатация и приложение в практиката;
 • управляват процесите по разработване, тестване и внедряване на информационни и комуникационни технологии;
 • програмират и оценяват обективно и точно възможностите за разработване на проекти за внедряването на нови продукти и услуги;
 • ръководят процесите на знания, иновации и технологичен трансфер;
 • организират дейността и оперативната работа на организацията на знания, свързана с интегрирането на ИКТ в бизнес процесите;
 • представят иновативни решения и комуникират успешно с представители на финансовите институции, медиите, бизнес партньори и клиенти.

Като допълнителни професионални умения и компетенции на студентите, успешно преминали пълния курс на обучение, се предвижда:

 • да управляват промените, ефикасно да трансформират идеите, концепциите и бизнес моделите в действия /градивност и целенасоченост/;
 • успешно да ръководят дейността и да работят в екип на основата на консенсус, кооперативност и развити концептуални способности /екипност/;
 • бързо да взимат решения в условията на неопределеност и времеви и ресурсен дефицит /оперативност/;
 • да изработват нови, оригинални и творчески решения в целия цикъл на проектиране, производство и реализиране на нови продукти и услуги /творческо мислене и креативност/;
 • ефективно да комуникират идеи, възгледи и концепции /писмено и вербално/ и мотивират колективи, организации и общественото мнение за подкрепа на избраната стратегия на поведение /комуникативност/;

Професионална реализация

Студентите, завършили програмата, ще могат да се реализират в организации в сферата на високите технологии като мениджъри, аналитици, проектанти в развойната дейност, експерти, консултанти и други специалисти, за които се изискват задълбочени аналитични знания и умения в областта на управлението на ИКТ в организацията, нейните бизнес процеси и активи знания. Те ще имат необходимите компетенции да разработват и внедряват ИКТ приложения, да подготвят и управляват ИКТ проекти, да ръководят процесите на знания и иновации, да разработват конкурентни стратегии и иновативни решения.

Студентите ще придобият добра основа за изследователска работа и докторантура в областта на информационните и комуникационни технологии, както и за преподавателска дейност в интердисциплинарни научни области.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Технологии за знания и иновации558.02 KB

За информация и контакти

доц. д-р Елисавета Гурова
ФМИ, бул. Цариградско шосе № 125 блок 2, София 1113
тел.: +359 2 971 35 09; +359 2 971 04 00
е-mail: elis@fmi.uni-sofia.bg