Теория на вероятностите и математическа статистика

Основна цел на образователната дейност в докторската програма е изграждането на висококвалифицирани учени в областта на теория на вероятностите и математическа статистика, които притежават знания и умения за решаване на комплексни проблеми от научно и научно-приложно естество.

Обучението и изследователската дейност в докторската програма способстват за получаването на нови резултати в ключови направления на фундаменталното и приложното знание в областта на теория на вероятностите и математическа статистика, образувайки един завършен цикъл на научното изследване, състоящ се от следните компоненти:

  • теоретично изследване и статистическо оценяване на иновативни вероятностни модели, мотивирано от съвременните им приложения  във финансите, актюерството, биологията, медицината, епидемиологията и раковите изследвания с цел получаване на фундаментални научни резултати, прогнозиране и установяване на зависимости в условия на неопределеност;
  • разработване на статистически методи, ориентирани  към обработка на големи масиви от данни (big data) и анализ на данни от различни области на човешката практика, ориентирани към приложение за изграждане на високотехнологично общество, в частност образование и здравеопазване;
  • разработване и изследване поведението на ефективни алгоритми и програмни кодове за оценяване параметрите на моделите, развитие методите на приложната статистика и статистическия анализ и връзката им с машинното обучение (machine learning). 
Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОНС "доктор"
Код на програмата: 
MI45M0501D / MI45M0502D / MI45M0503D
Форма на обучение: 
редовно / задочно / самостоятелна подготовка