Второ класиране, прием ОКС "Магистър" 2023/2024, записване

Записването на приетите студенти ще бъде  от 11.10.2023 г. до 13.10.2023 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:30 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).
На сайта на ФМИ са публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Необходими документи за записване

  1. Документ за платена семестриална такса за обучение ( ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ*, като се носи платежното);
  2. Комплект документи за записване на новоприети студенти (продават се в книжарницата пред Факултет по химия и Фармация);
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието;
    В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване. Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал;
  4. Две снимки с паспортен формат.

Семестриални такси за обучение на магистри –учебна 2022/23г.

специалност

ДС

ред. об.

Запл.*

ред. об.

Запл.*

зад. Об

Математика

Освободени от такса

840 лв.

-

Математика на чужд език

Освободени от такса

1260 лв.

-

Приложна математика 

Освободени от такса

840 лв.

-

Математика и информатика

Освободени от такса

500 лв.

250 лв.

Информатика

450 лв.

1100 лв.

-

Информатика на чужд език

675 лв. 

1650 лв.

-

*Банкови сметки, по които студентите от ФМИ могат да заплащат такси:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD

Или

БНБ - централно управление
IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC: BNBGBGSD

Въвеждането на записаните студенти в ИС СУСИ става след приключване на кампанията по прием (вкл. второ класиране) и изисква технологично време от 2 дни. Моля изчакайте и не пишете на администраторите на СУСИ, ако не успявате да намерите потребителското си име през това време. 

Информация за студентски карти: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/studentski_karti