За студентите от ОКС "Бакалавър", спец. Информатика, 2 курс, ново разпределение по групи

Има промяна в броя на административните групи за зимния семестър на учебната 2021/2022 г. Новото разпределение по групи ще стане чрез системата СУСИ, в рамките на кампанията за избираеми дисциплини.

Студентите от 1, 2, 3 и 4 група запазват принадлежността си към тези групи и не е необходимо да правят нов избор.

Всеки студент от 5 и 6  гр.  може да избере в коя група да бъде, като се запише в една от трите (технически) избираеми дисциплини със съответното име - Избор на група - сп. Информатика, 2 курс, 1(2,3) гр. Тези ИД не са обявени в таблицата на сайта, но са видими в модула за записване на ИД, на радиобутона за настоящ семестър. Трябва да се спазват следните ограничения:

  • записват се само студентите, които не са прекъснали за зимния семестър!
  • всеки студент избира не повече от една от трите ИД,  със статус Записана; не записвайте в опашка;
  • заложени са ограничения за броя на студенти в група, естествени за размера на групите.

Трите технически ИД ще бъдат достъпни за записване до 17 ч. на 8 октомври (а не до края на кампанията!). На студентите, които са се записали в една от трите ИД, ще бъде взето предвид желанието при записване в новите групи. Студентите, които са избрали със статус Резервна, записани са в опашка, в повече от една, или в нито една от трите ИД, ще бъдат разпределени по групи служебно.

Деканат