Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ, 2021/2022 , второ класиране

Записването на приетите студенти ще бъде  от 11.10.2021 г. до 13.10.2021 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:00 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).
На сайта на ФМИ са публикувани само входящите номера на приетите студенти.

Записването се извършва при следната последователност от стъпки:

 1. Кандидат-студентът заплаща семестриална такса. 
  ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ*, като се носи платежното. 
 2. Влизането във ФМИ на кандидат-студента /или един негов законен представител/  се осъществява от Главния вход. Минава се през книжарницата, купуват  се необходимите документи за записване, попълват се на обозначените за това места.
 3. В каб. 220, отдел "Студенти" се осъществява записването на новоприетите студенти/само по един, титулярят или един негов представител/. Задължително да се спазва дистанция от 1.5 м. Представят се попълнените документи и платежно за внесена такса.
 4. Въвеждането на записаните студенти в ИС СУСИ става след приключване на кампанията по прием (вкл. второ класиране) и изисква технологично време от 2 дни. Моля изчакайте и не пишете на администраторите на СУСИ, ако не успявате да намерите потребителското си име през това време. 

Необходими документи за записване

 • Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието.
  В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване. Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал
 • Комплект документи за записване на новоприети студен ти(продават се в книжарницата на ФМИ);
 • Две снимки с паспортен формат;
 • Документ за платена семестриална такса за обучение.

Семестриални такси за обучение на магистри –учебна 2021/22г.

специалност

ДС

ред. об.

Запл.*

ред. об.

Запл.*

зад. Об

Математика

Освободени от такса

840 лв.

-

Приложна математика

Освободени от такса

840 лв.

-

Математика и информатика

Освободени от такса

500 лв.

250 лв.

Информатика

450 лв.

1100 лв.

-

*Банкови сметки, по които студентите от ФМИ могат да заплащат такси:

БНБ - централно управление 
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD

Или

БНБ - централно управление
IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 
BIC: BNBGBGSD

Информация за студентски карти: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/studentski_karti