Записване на новоприетите студенти в ОКС "Магистър" на ФМИ за учебна 2022/2023 г.

Записването на новоприетите студенти се извършва въз основа на издадена от Ректора заповед за записване в магистърските програми към съответните специалности, която се очаква на 27 септември 2022 г. На сайта на ФМИ ще бъдат публикувани само входящите номера на приетите студенти.
Кандидати, приети по първо желание, трябва да се запишат на този етап на класирането, без право да потвърждават участие във втория етап.
Кандидатите, приети по второ или следващо желание, трябва  да се запишат или да потвърдят участие във второ класиране. 
Непотвърдилите или незаписалите се в определените срокове кандидати отпадат от следващото класиране!
Записването на приетите студенти ще бъде  от 28.09.2022 г. до 30.09.2022 г. във ФМИ – отдел „Студенти“, стая 220 (приемно време:  9:00 – 12:00 и 13:00 –16:30 ч.).

Необходими документи за записване

  1. Документ за платена семестриална такса за обучение ( ВСИЧКИ ПЛАЩАНИЯ СТАВАТ ПО БАНКОВ ПЪТ*, като се носи платежното);
  2. Комплект документи за записване на новоприети студенти (продават се на входа на ФМИ и в книжарницата пред Факултет по химия и Фармация);
  3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование. Оригиналната диплома се връща веднага след сверяване с копието;
  4. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът представя академична справка-оригинал, като се задължава да представи дипломата веднага след нейното получаване. Кандидат-магистри, които са завършили и им предстои издаване на диплома и  СА възпитаници на СУ – уверение – оригинал;
  5. Две снимки с паспортен формат.

Семестриални такси за обучение на магистри –учебна 2022/23г.

специалност

ДС

ред. об.

Запл.*

ред. об.

Запл.*

зад. Об

Математика

Освободени от такса

840 лв.

-

Приложна математика

Освободени от такса

840 лв.

-

Математика и информатика

Освободени от такса

500 лв.

250 лв.

Информатика

450 лв.

1100 лв.

-

*Банкови сметки, по които студентите от ФМИ могат да заплащат такси:

БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BNBGBGSD

Или

БНБ - централно управление
IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC: BNBGBGSD

Въвеждането на записаните студенти в ИС СУСИ става след приключване на кампанията по прием (вкл. второ класиране) и изисква технологично време от 2 дни. Моля изчакайте и не пишете на администраторите на СУСИ, ако не успявате да намерите потребителското си име през това време. 

Информация за студентски карти: https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/studentski_karti