Защита на дипломни работи за студенти в магистърски програми ТОППИТ и ИМЗПМКМИТ, 11.07.2024

За дипломанти в магистърски програми ТОППИТ и ИМЗПМКМИТ
Дипломни защити: 11 юли 2024 г.

Дипломантите трябва да заявят участието в защитата до 24 юни 2024 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg

Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 1юли 2024 г. дипломантите, заявили за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписан от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане на защита на дипломна работа - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство - по образец

ВАЖНО!!! Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на гл. ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg