Kiril Georgiev Bankov

Kiril Georgiev Bankov

Professor
PhD
Email: 
kbankov@fmi.uni-sofia.bg
Phone: 
+359 2 8161-537
Room: 
FzF-20

Publications

СТАТИИ:
 1. БАНКОВ, К. Максимуми и минимуми. Математика, 4, 1981.
 2. БАНКОВ, К. Теория на особеностите и катастрофите. Математика, 5, 1982.
 3. БАНКОВ, К. Още нещо за трапеца. Математика, 9, 1982.
 4. БАНКОВ, К. Симетрия. Математика, 9, 1982.
 5. БАНКОВ, К. Въртене. Математика, 1, 1983.
 6. БАНКОВ, К. Успоредно пренасяне. Математика, 2, 1983.
 7. БАНКОВ, К. Взаимно прости двучлени. Математика, 3 1983.
 8. БАНКОВ, К. Принципът за чекмеджетата. Математика, 7, 1983.
 9. БАНКОВ, К. Правоъгълен билярд. Математика, 2 и 3, 1985.
 10. БАНКОВ, К. Принципът на математическата индукция. Математика, 7 и 8, 1985.
 11. БАНКОВ, К. Признаци за делимост. Математика, 9 и 10, 1985.
 12. БАНКОВ, К. Деление с остатък. Математика, 1, 1986.
 13. БАНКОВ, К. Връзка между обикновени и десетични дроби. Математика, 4, 1986.
 14. БАНКОВ, К. Об одной теореме Кронекера. Квант, 7, 1986.
 15. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Три решения на една задача. Математика, 3, 1987.
 16. БАНКОВ, К. Формула на Пик. Математика, 8 и 9, 1987.
 17. БАНКОВ, К. Няколко задачи за разделяне на многоъгълник.
Математика, 10, 1987.
 1. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Да опитаме с формулите на Виет.Обучението по математика, 4, 1987.
 2. БАНКОВ, К. Покриване на изпъкнали фигури. Математика, 3, 1988.
 3. БАНКОВ, К. Можем ли да броим? Математика, 4, 5 и 7, 1988.
 4. BANKOV, K., J. TABOV. We challenge your city. Mathematics Competitions, vol. 2, 1, 1989.
 5. БАНКОВ, К., Е. СЕНДОВА. Действена математика. Обучението по математика и информатика, 3, 1990.
 6. BANKOV, K. Primary school mathematics from a brighter point of view. RCIE Bulletin, 2, 1990.
 7. БАНКОВ, К., Б. ЛАЗАРОВ. Началото на “Действена математика”. Обучението по математика и информатика”, 5, 1990.
 8. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Колко е 00? Обучението по математика и информатика, 6, 1990.
 9. BANKOV, K. Learning and doing mathematics.Proceedings of the Second Bratislava International Symposium on Mathematics Education, 1990.
 10. БАНКОВ, К. “Действена математика” - един проект за изучаване на математиката в прогимназията. Математика и математическо образование - двадесета пролетна конференция на СМБ, 1991.
 11. BANKOV, K. Triangulation. Mathematics and Informatics, vol. 1, 1, 1991.
 12. БАНКОВ, К., Й. ТАБОВ. Обвивка на едно множество от окръжности. Обучението по математика и информатика, 4, 1991.
 13. БАНКОВ, К., С. ДИМИТРОВА. Уравненията в “Действена математика”. Обучението по математика и информатика, 4, 1991.
 14. BANKOV, K. Mathematics competitions for junior secondary schools in Bulgaria. Mathematics Competitions, vol. 4, 2, 1991.
 15. БАНКОВ, К., Е. СЕНДОВА. “Действенная математика” - проект школного курса математики. Математика в школе, 5, 1991.
 16. БАНКОВ, К. България участва в международни проекти в областта на средното образование. Обучението по математика и информатика, 2, 1992.
 17. BANKOV, K., J. IANCHEVA. Figures of equal area. Mathematics and Informatics Quarterly, v. 2, No. 1, 1992.
 18. BANKOV, K. Mathematics competitions for 11-14 years old pupils in Bulgaria. Book of abstracts of short presentations, 7-th International Congress on Mathematics Education, Quebec, Canada, 1992.
 19. БАНКОВ, К., М. КОНСТАНТИНОВА. Резултати от едно проучване по проекта TIMSS. Обучението по математика и информатика, 6, 1992.
 20. БАНКОВ, К., М. КОНСТАНТИНОВА. Още нещо от предпилотното изследване по TIMSS. Обучението по математика и информатика, 2, 1993.
 21. БАНКОВ, К., Ж. КОЛЕВА, Б. ЛАЗАРОВ, Е. МИЦОВА, С. УЗУНОВА. Някои резултати от пилотните тестове по TIMSS. Математика и информатика, 2, 1994.
 22. BANKOV, K. Learning to become a mathematics teacher. Mathematics Education Review, No. 4, 1994.
 23. BANKOV, K. “Modern” or “traditional” way of teaching mathematics: what should be the choice? Mathematics Teaching, 147, June, 1994.
 24. BANKOV, K. Applications of the pigeon-hole principle. The Mathematical Gazette, v. 49, 485, July 1995.
 25. BANKOV, K. A disjoint set of figures having large area. Mathematics Competitions, vol. 8, Number 2, 1995.
 26. BANKOV, K. Selection of a large subset of disjoint figures. Geombinatorics, vol. VI, October 1996, issue 2.
 27. BANKOV, K. Placing students where geometrical facts happen: The computer laboratory GEOMLAND. Journal of Structural Learning and Intelligent systems, vol. 13(1), pp. 15-24, 1997.
 28. BANKOV, K. Bulgaria. In National Contexts for Mathematics and Science Education. Pacific Educational Press, pp. 62-69, 1997.
 29. БАНКОВ, К. Училищната математика в края на 20-ти век. Математика и математическо образование - двадесет и шеста пролетна конференция на СМБ, 1997.
 30. БАНКОВ, К. Възрастови групи и извадки. В Иновации в образованието и науката. Научноизследователски институт по образование, 6, стр. 7-10, 1997.
 31. БАНКОВ, К., Т. РЕЗАШКА. Мястото на България в изучаването на училищната математика: резултати от изследването TIMSS. Математика и информатика, 5-6, 1997.
 32. ГЕОРГИЕВА, Н., К. БАНКОВ. Измерване на постиженията на учениците по математика в края на IV и VIII клас. Стратегии на образователната и научната политика, 4, 1997.
 33. БАНКОВ, К. Обучението по статистика в средното образование. Бюлетин на Българското Статистическо Дружество, март 1998.
 34. БАНКОВ, К. Конструиране на извадки за международни и национални педагогически изследвания. Математика и математическо образование - двадесет и седма пролетна конференция на СМБ, 1998.
 35. ГЕОРГИЕВА, Н., К. БАНКОВ, П. ТОДОРОВА. Национална проверка по математика в IV клас – технологичен модели и резултати.  Начално образование, 6-7, 1998.
 36. БАНКОВ, К. Статистически методи за проверка на постиженията на учениците.  Начално образование, 6-7, 1998.
 37. БАНКОВ, К. Национална проверка по математика за ученици от IV клас – методи, технология и резултати. Математика и информатика, 3, 1998.
 38. BANKOV, K. School geometry from the classroom to the mathematics competitions. Geometry and Mathematics Competitions (Papers contributed to the Topic Area 6, third WFNMC Congress, 22-27 July 1998, Zhong Shan, China.), Isfahan University of Technology, Iran, 1998.
 39. БАНКОВ, К. Резултати от националната проверка по математика за ученици от 8. клас. Математика и информатика, 5, 1998.
 40. BANKOV, K. Principle of the extreme element. Mathematical Gazette, v. 83, 496, March 1999.
 41. БАНКОВ, К. Подготовка на изпити на тестова основа за прием на ученици след завършен седми клас. Математика и математическо образование - двадесет и осма пролетна конференция на СМБ, 1999.
 42. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ. Едно изследване на постиженията на учениците по математика в 7. клас. Математика и информатика, 3, 1999.
 43. BANKOV, K., Success and failure: findings from the Third International Mathematics and Science Study (TIMSS) in Bulgaria, Proceedings of the First Conference of the European Society for Research in Mathematics Education, vol.1, pp. 78-86, 1999. http://www.fmd.uni-osnabrueck.de/ebooks/erme/cerme1-proceedings/cerme1-p....
 44. BANKOV, K., Mathematics for extracurricular work with gifted students, Beitrage zum Mathematikunterricht 1999, Vortrage auf der 33. Tagung fur Didaktik der Mathematik vom 1. Bis 5.3.1999 in Bern. pp. 73-76, 1999.
 45. BANKOV, K., Measurement of the curriculum coverage in international studies of student achievement, Mathematics and Education in Mathematics, Proceedings of the Twenty Ninth Spring Conference of the Union of Bulgarian Mathematicians, 2000, pp. 270-272.
 46. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ, Какво оценяваме в обучението по математика? Математика и математическо образование – двадесет и девета пролетна конференция на СМБ, 2000.
 47. БАНКОВ, К., Международно оценяване на обучението по математика в средното училище. Математика и математическо образование – тридесета пролетна конференция на СМБ, 2001.
 48. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ, Някои резултати от националния изпит-тест – 2000. Математика и математическо образование –  тридесета пролетна конференция на СМБ, 2001.
 49. BANKOV, K., The Junior Balkan Mathematical Olympiad. Mathematics Competitions, v. 14, 1, 2001.
 50. БАНКОВ, К., Постиженията на учениците по математика в средното училище в края на 20. век. Резултати от международното изследване TIMSS-R. Математика и информатика, 3-4, 2001.
 51. БАНКОВ, К., Качествена интерпретация на резултатите от тестове за постижения. Математика и математическо образование – тридесет и първа пролетна конференция на СМБ, 2002.
 52. BANKOV, K.,  Reasoning and proving in school mathematics curriculum. In D.  Edge, & B. H. Yeap (Eds.), Mathematics education for a knowledge-based era. Volume 2: Selected papers.  Proceedings of Second East Asia Regional Conference on Mathematics Education and Ninth Southeast Asian Conference on Mathematics Education, 2002, pages 65 to 70.
 53. БАНКОВ, К. Вероятностно моделиране за измерване на ученическите постижения. Математика и информатика, 4, 2002.
 54. BANKOV, K., Reasoning in school mathematics in Bulgaria. Reasoning, Explanation and Proof in School Mathematics and their Place in the Intended Curriculum. Proceedings of the QCA International Seminar, 4-6 October 2001 Cambridge, England, 2002, pages 178 to 185.
 55. БАНКОВ, К., Тенденции в обучението по геометрия. Математика и информатика, 1, 2003.
 56. БАНКОВ, К., Измерване на училищната ефективност по математика. Математика и математическо образование –  тридесет и втора пролетна конференция на СМБ, 2003.
 57. BANKOV, K., Managing Student Assessment. International Consultant’s Report to the PIU – Education at the Ministry of Education, Republic of Tajikistan, April-May, 2003.
 58. BANKOV, K., What Types of Mathematics Topics are Suitable for Gifted Students? Proceedings of the Third International Conference “Creativity in Mathematics Education and Education of Gifted Students”, 3-9 August 2003, Rousse, Bulgaria.
 59. БАНКОВ, К., Ч. ЛОЗАНОВ, Учебните програми по математика: състояние и тенденции. Математика и математическо образование –  тридесет и трета пролетна конференция на СМБ, 2004.
 60. BANKOV, K., Kyrgyzstan’s participation in OECD / PISA 2006. International Consultant’s Report to the PPU – Education at the Ministry of Education, Kyrgyz Republic, March, 2005.
 61. ЛОЗАНОВ, Ч., К. БАНКОВ. Външно оценяване на държавните образователни изисквания за учебно съдържание по математика. Математика и математическо образование – тридесет и четвърта пролетна конференция на СМБ, 2005.
 62. БАНКОВ, К. и др. Половин век от създаването на катедра „Обучение по математика и информатика” към ФМИ на СУ „Св. Кл. Охридски”. Математика и математическо образование – тридесет и четвърта пролетна конференция на СМБ, 2005.
 63. BANKOV, K. et al. The 50 Anniversary of the Department of Mathematics and Informatics Education at the Faculty of Mathematics and Informatics, University of Sofia. Proceedings of the International Conference on Mathematics Education, 3 – 5 June, 2005, Bulgaria.
 64. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ. Анализ на резултатите от апробация на стратегия за външно оценяване на ДОИ за УС по математика за четвърти клас, Варна, май 2005. Математика и математическо образование – тридесет и пета пролетна конференция на СМБ, 2006.
 65. БАНКОВ, К., Подготвя ли българското училище математически грамотни хора? (Един урок от TIMSS-2003). Математика и информатика, 2, 2006.
 66. KELVIN, G., K. BANKOV. Exploring the Change in Bulgarian Eight-grade Mathematics Performance from TIMSS 1995 to TIMSS 1999. In Contexts of Learning Mathematics and Science, edited by S. Howie and T. Plomp, Routledge, 2006.
 67. BANKOV, K., D. MIKOVA, T. SMITH. Assessing Between-School Variation in Educational Resources and Mathematics and Science Achievement in Bulgaria. Electronic publication in “Prospects”, vol. XXXVI, No. 4, December 2006, UNESCO, Springer Netherlands. Online publication: March 31, 2007, http://www.springerlink.com/content/6057m07163123p4h/
 68. БАНКОВ, К. Спад на ученическите постижения по математика и природни науки в България. Образование, бр. 1, 2007.
 69. BANKOV, K. The Influence of the World Educational Changes on the Teacher Education System in Bulgaria. In Reforming Teaching Globally, edited by M. T. Tatto, Oxford Studies in Comparative Education, 2007.
 70. TATTO, M.T., K. BANKOV. The Organization of Content and Experiences in Mathematics Teacher Education and its Relation to Mathematics Teaching Knowledge. International Symposium Elementary Mathematics Teaching, Charles University, Prague, 2007.
 71. БАНКОВ, К. Ефективна ли е подготовката на учители по математика в България? Математика и информатика, 6, 2007.
 72. SCHMIDT, W.H., TATTO, M.T., BANKOV, K., et al. The Preparation Gap: Teacher Education for Middle School Mathematics in Six Countries. 2007 (prepared for Press Release December 11, 2007 at the National Press Club in Washington, D.C.).
 73. BANKOV, K. Management Assistance to the Assessment and Testing Center. International Consultant’s Final Report to the ATC and PIU SA, Ministry of Education and Science, Republic of Armenia. May 2008.
 74. БАНКОВ, К. Сравнително изследване на подготовката на учители по математика в шест държави. Математика и информатика, 1, 2008.
 75. SCHMIDT, W.H., TATTO, M.T., BANKOV, K., at al. How Does the German Sample in Comparison to the Samples from Bulgaria, Mexico, South Korea, Taiwan and the US? In Blömeke, S., Kaiser, G. & Lehmann, R. (Eds.), Professionelle Kompetenz angehender Lehrerinnen und Lehrer. Wissen, Überzeugungen und Lerngelegenheiten deutscher Mathematik-Studierender und -referendare – Erste Ergebnisse zur Wirksamkeit der Lehrerausbildung. Münster: Waxmann, pp. 481-498, 2008.
 76. BANKOV, K., B. O’SULLIVAN. Manual for the use and reporting of national and international assessment data in Bulgaria, SPAN Consultants, 2008.
 77. SENK, S., R. PECK, K. BANKOV, M. T. TATTO. Conceptualizing and Measuring Mathematical Knowledge for Teaching: Issues from TEDS-M, an IEA Cross-National Study. Paper presented for the Topic Study Group “Mathematics Knowledge for Teaching” at the 11-th International Congress for Mathematics Education (ICME-11), 2008.
 78. SCHMIDT, W., at al. Opportunity to Learn in the Preparation of Mathematics Teachers: Its Structure and How it Varies Across Six Countries. The International Journal of Mathematics Education. ZDM; Springer Berlin/Heidelberg, 40:735–747. Retrieved Sept. 9, 2008 from http://www.springerlink.com/content/v293l3n614603972/
 79. BLOMEKE, S., at al. Future Teachers’ Competence to Plan a Lesson: First Results of a Six-country Study on the Efficiency of Teacher Education. The International Journal of Mathematics Education. ZDM; Springer Berlin/Heidelberg, 40:749–762. Retrieved Sept. 9, 2008 from http://www.springerlink.com/content/x2h73w784367w738/
 80. БАНКОВ, К. Сравнително международно изследване „Учителите по математика в 21 век”. Образование, брой 2, 2009.
 81. БАНКОВ, К. До кога ще затъваме по математика? В. „Сега”, 23 февруари 2009.
 82. БАНКОВ, К. Измерване и оценяване на постиженията на учениците. В. „Азбуки”, брой 48, 2009.
 83. БАНКОВ, К. Проблеми в обучението на учителите по математика. Математика и математическо образование – тридесет и девета пролетна конференция на СМБ, 2010.
 84. БАНКОВ, К. Методи за оценяване на постиженията на учениците. Съвременната педагогическа реалност – резултати и очаквани постижения. Сборник с материали от научно-практическата конференция, 29-30.10.2009, Разград, 2010.
 85. БАНКОВ, К. Изискванията на съвременното общество към обучението по математика. Диалогът между поколенията и обществените структури чрез училищната институция. Материали от научно-практическа конференция с международно участие, 16-17 април 2010, София, 2010.
 86. BANKOV, K. Partition of a Polygon into Triangles. Proceedings of the 6-th Congress of the World Federation of National Mathematics Competitions. Riga, 2011.
 87. BANKOV, K., M. T. TATTO. Curriculum for Preparation of Mathematics Teachers: A Perspective from TEDS-M International Study. Paper prsented for the Topic Study Group 26 "Pre-service Mathematical Education for Teachers" at the 12-th International Congress for Mathematics Education (ICME-12), ICME-12 Pre-proceedings, pp. 5535-5544, 2012. Downloaded from http://www.icme12.org/forum/forum.asp.
 88. БАНКОВ, К., М. ХРИСТОВА. Анализ на постиженията на учениците по математика. Изследване на четивната и математическата грамотност на учениците в 6 клас. ЦКОКУО и Фондация "Заедно в час". София, 2012.
 89. БАНКОВ, К. Ефекти и последици от измами при националните оценявания. Образование, бр. 2, 2013.
 90. BANKOV, K. Mathematics competitions and their influence on the professional development of the Bulgarian mathematicians. Newsletter of the International Group for Mathematical Creativity and Giftedness. #4, May 2013.
 91. BANKOV, K., Teaching of geometry in Bulgaria. European Journal of Science and Mathematics Education. Vol. 1, No. 3, 2013. http://www.scimath.net/issue.asp?volume=1&issue=3&years=2013&numara=13
 92. BANKOV, K., at al. Development of the TEDS-M Mathematics Assessment Frameworks, Instruments, and Scoring Guides. Chapter 3 in TEDS-M Technical Report, pp. 31-45, IEA, 2013. http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions...
 93. SENK, S., at al. Knowledge of Future Primary Teachers for Teaching Mathematics: An International Comparative Study. “International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn”. Edited by S. Blömeke, F.-J. Hsieh, G. Kaiser, W.H. Schmidt. pp. 61-90. Springer, 2014.
 94. BANKOV, K., I. TSVETKOVA. Figures with Equal Areas in Convex Quadrilaterals. In “Mathematics Lessons Learned from Across the World, Prekindergarten – Grade 8”, pp. 77-83, edited by Johnny Lott and Carolyn Lott. National Council of Teachers of Mathematics, 2014.
 95. БАНКОВ, К. Европейската матура – непостижима мечта. Сборник с резюмета от юбилейната научна конференция „125 години математика и природни науки в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Университетско издателство, 2014, София.
 96. БАНКОВ, К. Обучението по математика е в дълбока криза. Дидактическо моделиране, Електронно издание на семинара „Дидактическо моделиране“. ИМИ, БАН, том 5 – 2014/2015 г. http://www.math.bas.bg/omi/DidMod/volume05_2014_2015.htm
 97. BANKOV, K., M. RODRIGUEZ. Novice Teachers’ Mathematical Knowledge for Teaching: Conceptualizing, Measuring and Reporting on the Pilot Results. Paper presented in the symposium “Toward a Fair Evaluation of Teachers: Methodological Challenges in a Cross-National Study of Mathematics Teachers” at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), Chicago, IL, April 2015. https://www.fmi.uni-sofia.bg/Members/kbankov/Publications/AERA2015-DivD-...
 98. БАНКОВ, К. Какви знания са необходими на учителя по математика. „Продължаващо образование“, Електронно издание на ДИУУ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Том 10, 2015, http://diuu.bg/emag/issue/vol10/.
 99. BANKOV, K., I. TSVETKOVA. Inscribed Quadrilaterals. In “Mathematics Lessons Learned from Across the World, Grades 7-12”, pp. 63-70, edited by Johnny Lott and Carolyn Lott. National Council of Teachers of Mathematics, 2015.
 100. BANKOV, K. Bulgaria: An Overview. In "Education in European Union. Post-2003 Member States", pp.8-25. Edited by Trevor Corner. Bloomsbury, 2015.
КНИГИ, БРОШУРИ И ДР.
 1. РУСЕВ, Р., К. БАНКОВ, СВ. САВЧЕВ. Задачи за извънкласна работа по математика, София, “Народна просвета”, 1986.
 2. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Полски математически олимпиади. София, МНП, 1986.
 3. ТАБОВ, Й., К. БАНКОВ. Математически състезания по света. София, “Наука и изкуство”, 1988.
 4. Авторски екип. Математика - експериментално учебно помагало за първи прогимназиален клас в свитъци. София, ПГО, 1989.
 5. БАНКОВ, К. Задачи и решения от десетия турнир на градовете. Стара Загора, СЦМИ, 1989.
 6. БАНКОВ, К. Задачи и решения от единадесетия турнир на градовете. Стара Загора, СЦМИ, 1990.
 7. БАНКОВ, К. Задачи и решения от дванадесетия турнир на градовете. Стара Загора, СЦМИ, 1991.
 8. БАНКОВ, К., Й. ЯНЧЕВА, Ж. МАРКОВА, Л. ЛЮБЕНОВ. Математически етюди за малките ученици. Стара Загора, 1991.
 9. БАНКОВ, К., Б. ЛАЗАРОВ, Й. ТАБОВ. Математически тестове за 6-8 клас. “Моранг”, 1992.
 10. РАКОВСКА, Д., ИВ. ТОНОВ, К. БАНКОВ, Т. ВИТАНОВ. Математически състезания, 4-7 клас. Първа и втора част. София, “Регалия-6”, 1993, 1995.
 11. Авторски колектив. Математика за 6-7 клас в примери и задачи. София, “Регалия-6”, 1994.
 12. БАНКОВ, К., Д. РАКОВСКА, И. ШАРКОВА. Математика – учебно помагало за задължителна и свободноизбираема подготовка за 6 клас. Първа, втора и трета част. София, “Регалия 6”, 1995, 1996.
 13. РАКОВСКА, Д., К. БАНКОВ. Сборник задачи по математика за 6 клас. София, “Регалия 6”, 1997.
 14. РАКОВСКА, Д., ИВ. ТОНОВ, К. БАНКОВ, Т. ВИТАНОВ. Избрани задачи от математически състезания, 4-7 клас. София, “Регалия-6”, 1998.
 15. ЛАЗАРОВ, Б., Й. ТАБОВ, К. БАНКОВ. Тренировъчни тестове за 6-11 клас. София, “ЛИК, 1999.
 16. TONOV, I., K. BANKOV, T. VITANOV, D. RAKOVSKA. Bulgarian mathematics competitions, 11-14 year olds, selected problems. Bulgaria, Regalia 6, 2001.
 17. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ. Геометрия. София, “Анубис”, 2003.
 18. РАКОВСКА, Д., И. ТОНОВ, К. БАНКОВ, Т. ВИТАНОВ, Т. ТОНОВА, Ч. ЛОЗАНОВ. Математически състезания 4-7 клас. „Регалия 6”, 2004.
 19. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ, Б. КИРАДЖИЕВ, М. МАРИНОВ. Конкурсите по математика в техническите университети и в Шуменския университет Кандидатстудентско помагало. „Анубис, 2005.
 20. РАКОВСКА, Д., К. БАНКОВ. Сборник задачи и тестове. Математика, 6 клас. София, “Регалия 6”, 2005.
 21. БАНКОВ, К., Ч. ЛОЗАНОВ, Н. РАЙКОВ, И. ЦВЕТКОВА, И. ШАРКОВА. Как да решаваме задачи? Учебно помагало по математика. „Анубис”, 2005.
 22. РАКОВСКА, Д., К. БАНКОВ. Тестови задачи. Математика за кандидатстване след 7-ми клас. “Регалия 6”, 2006, 2006.
 23. ВИТАНОВ, Т., К. БАНКОВ и др. Тестове по математика. „Анубис”, 2007.
 24. БАНКОВ, К., Т. ВИТАНОВ, М. МАРИНОВ, Д. ТОДОРОВ. Математика. Тестове за подготовка за зрелостен изпит. София, Анубис, 2007.
 25. SCHMIDT, W., et. al. Teacher Education Matters. A study of Middle School Mathematics Teacher Preparation in Six Countries. Teachers College, Columbia University, NY and London, 2011.
 26. TATTO, M.., et al. Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics in 17 Countries. Findings from the IEA Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M). IEA, the Netherlands, 2012.
 27. БАНКОВ, К. Увод в тестологията., София, Изкуства, 2012.
РЕЦЕНЗИИ НА КНИГИ, ПУБЛИКУВАНИ В “MATHEMATICAL GAZETTE”
 1. BANKOV, K. Martin Aigner and Günter M. Ziegler. Proofs from the BOOK. The Mathematical Gazette, v. 85, 502 (p. 161), March 2001.
 2. BANKOV, K. Victor Bryant. Advancing Maths for AQA Discrete Maths 2. The Mathematical Gazette, v. 86, 506 (p. 350), July 2002.
 3. BANKOV, K. John Hebborn. Revise for Decision Maths 1. The Mathematical Gazette, v. 86, 507 (p. 537), November 2002.
 4. BANKOV, K. J. M. Borwein, E. M. Rocha, and J. F. Rodrigues. Communicating Mathematics in the Digital Era. The Mathematical Gazette, v. 94, 531 (pp. 557-558), November 2010.
 5. BANKOV, K. David Wells. What is the point? Motivation and the mathematics crisis. The Mathematical Gazette, v. 94, 531 (p. 561), November 2010.
 6. BANKOV, K. Peter Sprent. Mathematics without Fears. The Mathematical Gazette, v. 94, 531 (p. 562), November 2010.
ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД ЗА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР”:
 1. БАНКОВ, К. Широко мащабни оценъчно-диагностични педагогически изследвания. София, 2012.