Temenujka Zafirova Malcheva

Temenujka Zafirova Malcheva

Associate professor
PhD
Email: 
tzafirova@fmi.uni-sofia.bg
Phone: 
+359 2 81 68 507
Room: 
FMI-301
Office hours: 

Wednesday from 10.30 to 12.30
Friday from 13.00 to 15.00

Scientific Interests

Teaching

  • Language and learning environments, bachelors
  • E-learning, bachelors
  • Audio-visual and information technology in education, bachelors

Publications

2016 - Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A CREATIVE APPROACH IN ASSIGNMENTS DESIGN, OR HOW THE “NEMOALA” WAS BORN, Proceedings of EDULEARN16, 8th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, 2016     

2016 - Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, E-Learning activities in a blended learning mode: experience in teaching computer science students, iCERi2016 Proceedings, редактор/и:L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, издателство:IATED Academy, 2016, стр.7126-7134, Ref , PhD          

2016 - Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, Модел за създаване на образователен софтуер предназначен за обучение в компютърни специалности, Шеста национална конференция "Електронното обучение във висшите училища", редактор/и:Румяна Пейчева-Форсайт, Ангел Смрикаров, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.140-146, PhD

2016 - Теменужка Зафирова-Малчева, Пенчо Михнев, МОДЕЛ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН СОФТУЕР ПРЕНАЗНАЧЕН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КОМПЮТЪРНИ СПЕЦИАЛИСТИ, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, брой:2, 2016, doi:ISSN 1314-8753, PhD

2015 - Pencho Mihnev, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, A General Model for Educational Software Design and Development, Proceedings of EDULEARN15, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, издателство:IATED, 2015, стр.4079-4089, Ref , PhD

2015 - Temenuzhka Zafirova-Malcheva, ADAPTING A GENERAL EDUCATIONAL SOFTWARE DESIGN AND DEVELOPMENT MODEL FOR THE NEEDS OF SPECIAL EDUCATION, Proceedings of EDULEARN15, 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, 2015

2015 - Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Pencho Mihnev, An Example of Teaching Educational Software Design and Development, iCERi2015 Proceedings, редактор/и:IATED, издателство:IATED, 2015, стр.4121-4129, doi:ISBN: 978-84-608-2657-6; ISSN: 2340-1095, Ref , PhD

2015 - Pencho Mihnev, Krassen Stefanov, Eliza Stefanova, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Are we ready for quality e-learning: The case of the Faculty of Mathematics and Informatics of Sofia University “St. Kliment Ohridski”, EUROPEAN THEMATIC NETWORK Future Education and Training in Computing: How to Support Learning at Anytime and Anywhere, INTERNATIONAL CONFERENCE ON E-LEARNING, e-Learning'15, редактор/и:Wladimir Bodrov, Angel Smrikarov, Stoyanka Smrikarova, Yuksel Aliev, 2015, стр.21-27

2015 - Теменужка Зафирова-Малчева, Елиза Стефанова, Красен Стефанов, Пенчо Михнев, Електронно дистанционно обучение - от научните изследвания към практиката, Съвременни предизикателства пред педагогическата наука, редактор/и:С. Костова, Я. Мерджанова, Р. Пейчева-Форайт, Б. Господинов, издателство:Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2015, стр.831-844, PhD

2014 - Zafirova-Malcheva, T., How to include IT in education of children with SNE, Proceedings Advanced Research in Mathematics and Computer Science. Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education [MIE 2014], 2014, стр.122-130

2014 - Zafirova-Malcheva, T., Step by step in design of educational software for children with special educational needs, Proceedings of iCERi 2014, 7th International Conference of Education, Research and Innovation, редактор/и:Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres, издателство:Published by IATED Academy www.iated.org, 2014, стр.1080-1089, doi:ISBN: 978-84-617-2484-0 ISSN: 2340-1095 Depósito Legal: V-2632-2014

2013 - Zafirova-Malcheva T., Boytchev P., Computer Technologies for Accessible Education, Advanced Research in Mathematics and Computer Science. Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education. [MIE 2013] Proceedings, редактор/и:Peter Sloup, Krassen Stefanov, Nadya Zlateva, Ivan Koytchev, Pavel Boytchev, издателство:St. Kliment Ohridski University Press, 2013, стр.144-151

2013 - Zafirova-Malcheva T., Lost in Letters, Advanced Research in Mathematics and Computer Science. Doctoral Conference in Mathematics, Informatics and Education. [MIE 2013] Proceedings, редактор/и:Peter Sloup, Krassen Stefanov, Nadya Zlateva, Ivan Koytchev, Pavel Boytchev, издателство:St. Kliment Ohridski University Press, 2013, стр.137-143

2013 - Nikolova, N., Zafirova-Malcheva, T., Stefanova, E., Boytchev, P., Is it too late to be a child? Is it too early to be adult?, Andragogika Journal, том:2013/1, брой:4, 2013, стр.156-173, Ref

2011 - Zafirova-Malcheva T., Development of educational games for special needs education, Proceedings ICERI: 4th International Conference of Education, Research and Innovation, 2011, Ref

2011 - Eliza Stefanova, Nikolina Nikolova, Elitsa Peltekova, Krassen Stefanov, Temenuzhka Zafirova-Malcheva, Eugenia Kovatcheva, Knowledge Sharing with Share.TEC portal, Proceedings of the International Conference in E-learning and the Knowledge Siciety, 2011, стр.273-278, PhD , MSc

2011 - Stefanova E., Nikolova N., Peltekova E., Stefanov Kr., Zafirova-Malcheva T., Kovatcheva E., Share.TEC: An innovative Solution for Teacher Educators, In proceedings of 4th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2011, 2011, Ref

2011 - Зафирова-Малчева Т., Компютърните игри в обучението на деца със специални образователни потребности, Електронно, дистанционно или обучението на 21 век „E-learning and distance education”, 2011

2011 - Теменужка Зафирова-Малчева, Компютърните игри в обучението на деца със специални образователни потребности , Списание на Софийския Университет за електронно обучение, брой:4, 2011, doi:ISSN 1314-0086 

2010 - Zafirova-Malcheva T., Kovatcheva E., Stefanova E., Nikolova N., An interface for ontology based platform – the evolution of the ideas, In proceeding S3T: The Second International Conference on SOFTWARE, SERVICES & SEMANTIC TECHNOLOGIES, 2010, стр.84-88, doi:10.13140/2.1.2923.0083

2010 - Popzlateva Tz., Ivanov I., Aleksov B., Zafirova-Malcheva T., Konstantinov O., Trosheva A., Bulgarian multimedia sign language dictionary for children, Constructionism 2010 "Constructionist approaches to creative learning, thinking and education: Lessons for the 21st century, 2010

2010 - Зафирова-Малчева Т., Специализирана софтуерна среда за обучение на деца с церебрална парализа, Списание на Софийския университет за електронно обучение, брой:1/2010, 2010

2008 - Зафирова-Малчева Т., Операционните системи и достъпността, 120 години Софийски университет “Св. Климент Охридски” и развитие на педагогическата наука”, , издателство:Веда Словена - ЖГ, 2008, стр.254-262

2005 - Ivanov I., Zafirova-Malcheva T., In search of the keys…, proceedings X Conference Eurologo’05: “Digital Tools for Lifelong Learning”, 2005, стр.187-192            

2005 - Ivanov I., Zafirova-Malcheva T., Jordanova N., Let`s play with keyboard, proceedings X Conference Eurologo’05: “Digital Tools for Lifelong Learning”, 2005, стр.179-186

2004 - Зафирова-Малчева Т., Компютърът като средство за социализация на деца с церебрална парализа, Научни трудове, Международен семинар „Образование за всички”, Предучилищно и начално училищно образование, том 1, издателство: Университетско издателство „Епископ К. Преславски”, 2004, стр.264-277

2003 - Зафирова-Малчева Т., Аструков Й., Компютърното обучение – прозорец към света за децата с физически увреждания, Логопедия и фониатрия' 2003, издателство: ЛЦ Ромел, 2003, стр.70-77

2003 - Иванов И., Зафирова-Малчева Т., Йорданова Н., Компютърът като път към речта, Логопедия и фониатрия' 2003, издателство: ЛЦ Ромел, 2003, стр.57-69

2003 - Иванов И., Зафирова-Малчева Т., Софтуер за деца със специални нужди, Новите технологии в образованието и професионалното обучение, 2003, стр.242-250

2001 - Ivanov I., Zafirova T., Jordanova N., On mice and handicapped children, proceedings Eurologo’01: A Turtle Odyssey, издателство: Austrian Computer Society, 2001

2001 - Ivanov I., Zafirova T., Jordanova N., Special games for handicap children to get control on the mouse, proceedings Eurologo’01: A Turtle Odyssey, издателство: Austrian Computer Society, 2001