Изпити

Учебна 2023/2024 г.

Моля, следете за промени!

Поправителна сесия

Лятна сесия

Зимна сесия

За явяване на изпити от минали години по време на лятната изпитна сесия на учебната 2023/2024 г. заявления от бакалаври и магистри в редовна и задочна форма на обучение се подават в срок от 15.04.2024 г. до 23.05.2024 г. по електронна поща, след като бъде заплатена таксата за съответния брой неположени изпити, в зависимост от специалността, както следва:

  • Математика, Информатика, Софтуерно инженерство - Михаела Дилова - dilova@fmi.uni-sofia.bg
  • Информационни системи, Математика и информатика/редовно и задочно/ и магистри - Ирен Ватева - ivateva@fmi.uni-sofia.bg
  • Компютърни науки, Анализ на данни, Статистика, Приложна математика - Румяна Цанкова - rrcankova@fmi.uni-sofia.bg

Прилага се сканирано копие или снимка на платежното нареждане за платената сума за съответния брой изпити, изписва се факултетния номер на студента и наименованията на изпитите с името на съответния преподавател.
Таксата за един изпит е 30лв - за студенти в редовна форма на обучение, 50 лв за изпит - за семестриално завършили.
Може да се плати по банков път, чрез Epay или по друг, удобен за студента, начин.
Банковата сметка в лева на ФМИ, СУ ”Св. Кл. Охридски”, е: IBAN: BG36 BNBG 9661 3100 1742 01 BIC: BNBGBGSD

Държавен изпит

Дати за дъжавен изпит
  • 09.07.2024 и 10.07.2024 - втора сесия на учебната 2022/2023 г; 
  • 12.09.2024 и 13.09.2024 - първа сесия на учебната 2023/2024 г.
   Заявления за явяване на държавен изпит ще се приемат от  01 юли до 15 август 2024 г., 9:00 – 12:00 и 13:00 – 16:30 (в работни дни); каб. 221 и каб.220, отдел „Студенти“ на ФМИ.
   Важно: До полагане на държавен изпит се допуска студент, който е изпълнил задълженията си по учебен план – с успешно положени всички семестриални изпити в определените за обучението срокове и покриване на всички групи избираеми дисциплини.
  • Разпределение на студентите по зали на 09.07.2024
Защити на дипломни работи
 • На 11 юли 2024 г. ще се проведе дипломна защита за дипломанти в магистърски програми ТОППИТ и ИМЗПМКМИТ.

Дипломантите трябва да заявят участието в защитата до 24 юни  2024 г. на e-mail: a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).

До 1 юли 2024 г.  дипломантите, заявили участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:

  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписано от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане до защита - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство от студента - по образец.
ВАЖНО: Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на гл. ас. Албена Антонова на е-mail a_antonova@fmi.uni-sofia.bg.
  
 • На 12 юли 2024 г. ще се проведе защита на дипломни работи за студенти в магистърски програми БМИ, ЕО и РСМТ.
Ръководителите на дипломантите трябва да заявят участието им в защитата до 28. юни 2024 г. на e-mail: i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg
Писмото е необходимо да съдържа следните данни: име и фамилия на дипломанта, специалност, факултетен номер, телефон за връзка, тема на дипломната работа (на български и английски език), име, фамилия и e-mail на дипломния ръководител (ако има консултант - неговото име, фамилия и процент на участие).
   
До 03 юли 2024 г. дипломантите, заявени за участие в защитата, трябва да подготвят и предадат следните документи:
  
  • Предложение за възлагане на дипломна работа - подписано от студента и дипломния ръководител;
  • Протокол за възлагане на дипломна работа - подписан от студента, дипломния ръководител и ръководителя на магистърската програма;
  • Заявление за допускане на защита на дипломна работа - заверено от отдел Студенти, че изискванията по учебен план са изпълнени;
  • Справка за положените изпити с кредитите - от отдел Студенти;
  • Текстов файл с текста на дипломна работа и отделен файл/архив с приложенията към нея, ако има такива;
  • Текстови файлове с анотацията на дипломната работа на български и английски език;
  • Декларация за липса на плагиатство
ВАЖНО: Документите се изпращат в електронен вид (където е необходимо - сканирани след подписване) на гл. ас. Ирена Авджиева на е-mail i.y.avdjieva@fmi.uni-sofia.bg
  
 • На 26.07.2024 г., от 11:00 часа в Заседателна зала на ФМИ ще се проведе защита на дипломна работа в МП ВАС на дипломант Кристиан Минчев.