Конкурс за доцент във ФМИ, срок 16.06.2021

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, ДВ, бр. 32/16.04.2021 г .

За доцент по професионално направление 

  • 4.6. Информатика и компютърни науки (Информатика) - един
    за нуждите на ФМИ, катедра "Информационни технологии" със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"

Процедури за научни степени и академични длъжности