Семинар „Математическо моделиране”, 18.05.2021 г., дистанционно в приложението DISCORD

Семинарът се провежда дистанционнo, в приложението DISCORD. Всички магистри от МП ИМММ, записаните бакалаври за Семинара по приложна математика, както и редовните посетители на семинара от катедра ЧМА, са регистрирани в класа „ММ семинар“ в DISCORD. 
Колеги, желаещи да посетят някоя от сбирките на семинара, да съобщят това до 17 часа на понеделика преди семинара на проф. Стефка Димова: dimova@fmi.uni-sofia.bg, за да им бъдат изпратени покани за включване в класа за съответната сбирка. 

На 18.05.2021, вторник, от 17:15 до 19 часа, гл.ас. д-р Тихомир Иванов от ФМИ, кат. ЧМА, ще представи доклада
Някои приложения на методите за параметрична идентификация

Резюме. Математическите модели, описващи дадени приложни проблеми, обикновено зависят от редица параметри – величини, характерни за съответните процеси. За да бъдат направени конкретни числени симулации, е необходимо да бъдат зададени стойности на тези величини. Някои от тях могат да бъдат непосредствено измерени (например температура, плътност и др.). Често обаче величините не могат да бъдат непосредствено наблюдавани, а вместо това се наблюдават резултатите от тяхното влияние върху процеса. В тези случаи е необходимо да се реши обратната задача – на базата на известен краен резултат (решение) да се определят параметрите, водещи до него – т.нар. параметрична идентификация.
В рамките на доклада ще бъде поставен общо проблемът за параметрична идентификация и ще бъдат дадени няколко конкретни примера, възникващи в приложни задачи.