Software Engineering

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Bachelor
Speciality: 
МИЕ010113 Software Engineering
Form of education: 
full-time
Duration of full-time training (in semesters): 
8
Professional qualification: 
Bachelor in Software Engineering

Focus, educational goals

Специалността Софтуерно инженерство подготвя специалисти с висше образование, които да познават  добре всички аспекти на разработването и поддържането на надежден и ефективен софтуер за цялата област на компютърните приложения. Учебният план на специалността е разработен в съответствие с изисквания, известни като Computing Curriculum – Software Engineering. (CC-SЕ), на световните професионални организации ACM и IEEE.

Training

Учебният план осигурява всестранна подготовка на обучаемите в различните направления на софтуерното инженерство. В учебните програми са включени основни теоретични направления като: анализ и спецификация на изискванията, спецификация на програми, разработване на програми, управление на качеството на софтуера, управление на софтуерни проекти, документиране, тестване, управление на софтуерните конфигурации, така и практически направления при разработването на софтуера, включително тези, случващи се в големи и сложни системи. Освен това, сериозно внимание се отделя на математическите дисциплини, свързани със специалността. Чрез разнообразни избираеми дисциплини, практикуми и възможност за стажуване в софтуерни фирми специалността се стреми да приближи обучаемите колкото може по-близо да бъдещата им работа.

Professional competence

Students in Software Engineering, graduating the FMI, will have theoretical knowledge and practical skills to develop and maintain reliable, effective and quality software in various areas of computer applications.

  • They have fundamental knowledge and skills to analyze, design, develop, test, implement and maintain software technologies and systems. They know contemporary theories, practices, approaches and tools for software development, such as structural programming, systems testing techniques, proofreading techniques. They can participate in the specification, design and implementation of software products.
  • They can work effectively in a team, they can overcome conflicts in the implementation of a project, find acceptable compromises in terms of price, time, knowledge, existing systems and organizations. They demonstrate an understanding of the importance of negotiation, habits for effective work, leadership, good communication.
  • They are able to find appropriate solutions in one or more application areas. For this purpose, they use software-engineering approaches that are ethical, social, legal and economic. They demonstrate the understanding that they can apply commonly accepted theories, models and techniques that are the basis for identifying the problem, as well as analyzing, designing, developing, realizing, verifying and documenting the software.

Professional realization

Бакалаврите по софтуерно инженерство могат да прилагат знанията и уменията си като софтуерни инженери в организации и фирми, свързани с проектиране и разработка на софтуер. Могат да работят като аналитици, проектанти, разработчици, като специалисти отговарящи за контрола на качеството, ръководители на проекти, експерти, консултанти и др. в бизнес организации или в публичната администрация.
Специалистите по Софтуерно инженерство са сред най-високо платените специалисти в света, а търсенето им на пазара на специалисти е традиционно високо.