Exams

Като правило, всяка една отделна магистърска програма за обучение провежда свои състезателни изпити, които в повечето случаи представляват събеседване.

Изключение представляват магистърските програми по научното направление Информатика и Компютърни Науки, за които състезателният изпит се провежда под формата на тест от 40 въпроса с равностойно значение за крайната оценка. Тестът включва две части:

  • Тест за интелигентност от 10 въпроса, създаден по модела на класическите професионални тестове от този тип;
  • Тест по Информатика и Компютърни Науки от 30 въпроса със средна степен на сложност на базата на конспект (линк? текст?)