Мехатроника и роботика

Съвременните информационни и комуникационни технологии се превръщат в основа на цялостната човешка дейност. Изключително е навлизането на автономните, автоматизираните и роботизирани системи в производството, здравеопазването, транспорта и пр. Образователната програма „Мехатроника и роботика” има интердисциплинарен характер предвид обединяването на науката за материалните обекти - механиката и науката за информацията – информатиката. За основа на това обединение служи най-общо казано математиката, поради което програмата е и част от учебния план на ФМИ.

Professional area: 
4.6. Informatics and Computer Science
Degree: 
Master of Science
Speciality: 
MII322113 Информатика
Master's programme: 
Мехатроника и роботика
Form of education: 
редовно
Duration of full-time training (in semesters): 
3
Professional qualification: 
Магистър по информатика - Мехатроника и роботика
Language of Instruction: 
Bulgarian
English
Master's programme director: 
проф. д-р Георги Бояджиев

Focus, educational goals

Основна цел на магистърската програма по мехатроника и роботика е да подготвя специалисти в перспективни области, свързани с изкуствения интелект, автоматизацията на производството в промишленостите, изследователска и развойна дейност. Цели се студентите завършили програмата да получат знания и умения необходими за проектиране, поддържане, усъвършенстване и програмно осигуряване на роботизирани системи.

Training (knowledge and skills)

Тази магистърска програма е подходяща за хора, които имат придобита бакалавърска степен по Информатика, Компютърни науки, Информационни системи, Софтуерно инженерство, Математика и информатика, Приложна математика или сходна специалност. Няма ограничение относно университета, от който е получена бакалавърската степен. В програмата се разглеждат теоретични въпроси, свързани с изкуствения интелект, механиката, компютърното зрение и мултимедията – математически аспекти и програмно-технически въпроси. Предвижда се изучаване и използване на конкретни роботизирани системи. Има възможност за осъществяване на сътрудничество с водещи фирми от направлението. По време на това сътрудничество ще се организират целенасочени стажове по тематиката. Предвидени са допълнителни курсове, които имат за цел да осигурят необходимата базова подготовка на магистрантие за придобиване на знания от области, които не влизат в бакалавърските програми на ФМИ. Обучението е насочено към студентите и изисква тяхното активно участие в учебния процес чрез подготовка и представяне на презентации, курсови и дипломни работи. Стимулира се работата в групи. Преподавателите имат богат опит пряко свързан с използването на съвременни информационни технологии в областта на роботиката.

Professional competence

Програмата дава възможност на обучаемите да се развият като специалисти в областта на роботиката. Целта на програмата е след завършването й студентите да придобият знания, умения и практически опит в следните области:

  • Анализ, проектиране, внедряване и поддържане на роботизирани системи.
  • Разработване и използване на технологии основани на роботиката за решаване на научно-изследователски задачи;
  • Формулиране на проблемите, анализ на възможностите, оценяване на перспективите и създаване на подходи, методи, техники и софтуерни средства при създаване, внедряване и управление на роботи.
  • Изграждане на нови концепции за управление на процеси и системи.

Professional realization

Магистърската програма по мехатроника и роботика предоставя богати възможности за професионална реализация на завършващите я студенти като: специалисти по проектиране, разработка и внедряване на роботизирани системи; специалисти, разработващи вградени системи; оператори и администратори на роботизирани системи; научни работници и преподаватели в областта на Мехатрониката и роботиката. Студентите, които са завършили магистърската програма, могат успешно да се реализират като проектанти, експерти, консултанти и други.

Curriculum

Presentation

Contact information

проф. д-р Георги Бояджиев
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164 
тел.: +359 2 8161 562
e-mail: george@fmi.uni-sofia.bg

сайт на програмата: https://mr.fmi.uni-sofia.bg