Конкурс за асистент във ФМИ, срок 29.09.2021

Софийският университет "Св. Кл. Охридски" (ФМИ) обявява конкурс за академична длъжност, в-к "24 часа", бр. 177 /29.07.2021 г.

За асистент по професионално направление:

  • 4.5. Математика (Вероятности и статистика) – един със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуването на обявата
    за нуждите на ФМИ, катедра „Вероятности, операционни изследвания и статистика“.

Обява на сайта на СУ "Св. Климент Охридски"
Процедури за научни степени и академични длъжности