Магистърски програми за зимен прием, 2022/2023

ФМИ предлага за учебната 2022/2023 г. магистърски програми към следните специалности:

Направление 4.5 "Математика", специалност Математика

 • Алгебра, геометрия и топология
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител:  проф. д-р Азнив Каспарян, +359 2 8161 710, kasparia@fmi.uni-sofia.bg

Направление 4.5 "Математика", специалност Приложна математика

 • Вероятности, актюерство и статистика
  (за бакалаври, които са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. дн Марусия Божкова, +359 02 8161 578, bojkova@fmi.uni-sofia.bg
 • Вероятности, актюерство и статистика
  (за бакалаври, които не са завършили ФМИ, ФзФ, СтопФ на СУ, УНСС, ТУ или сродни факултети/университети)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. днр Марусия Божкова, +359 02 8161 578, bojkova@fmi.uni-sofia.bg
 • Математическо моделиране в икономиката
  (за бакалаври, които са завършили ФМИ или ФзФ на СУ, икономически или сродни специалности)
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Весела Стоименова, +359 2 81 61 676, stoimenova@fmi.uni-sofia.bg
 • Оптимизация
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. дн Надежда Рибарска, +359 2 8161 590, ribarska@fmi.uni-sofia.bg

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки", специалност Информатика

 • Вградени системи
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Васил Георгиев, +359 2 8161 594, v.georgiev@fmi.uni-sofia.bg
 • Изкуствен интелект
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Мария Нишева, +359 2 8161 729, marian@fmi.uni-sofia.bg
 • Информационни системи
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Владимир Димитров, +359 2 8161 594, cht@fmi.uni-sofia.bg
 • Компютърна графика
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Юлиан Цанков,  +359 2 8161 693, ucankov@fmi.uni-sofia.bg
 • Мехатроника и роботика
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Георги Бояджиев, +359 2 8161 562, george@fmi.uni-sofia.bg
 • Софтуерни технологии
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Силвия Илиева, +359 2 871 71 27, sylvia@fmi.uni-sofia.bg
 • Технологии за знания и иновации
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Елисавета Гурова, +359 2 971 35 09, elis@fmi.uni-sofia.bg

Направление 1.3 Педагогика на обучението по... , специалност Математика и информатика

 • Електронно обучение
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Форма на обучение: задочна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: проф. д-р Елиза Стефанова, +359 2 8161205, +359 885 302 568, eliza@fmi.uni-sofia.bg

Магистърски програми на английски език
English language master programs

Направление 4.5 "Математика"

 • Logic and Algorithms
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: държавна субсидия
  Форма на обучение: редовна, Основание за прием: обучение срещу заплащане
  Ръководител: доц. д-р Христо Ганчев, ganchev@fmi.uni-sofia.bg

Направление 4.6 "Информатика и компютърни науки"