Алгебра, геометрия и топология

Професионално направление: 
4.5. Математика
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MIM242113 Математика
Магистърска програма: 
Алгебра, геометрия и топология
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по математика - Алгебра, геометрия и топология
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Силвия Бумова

Насоченост, образователни цели

Целта на програмата е да даде на студентите добра теоретична подготовка в областта на алгебрата, геометрията, топологията и да създаде практически умения за прилагането и при решаване на задачи. От една страна, студентите разширяват математическата си култура, получават представа за взаимодействието между отделните дялове на математиката. От друга страна, те се специализират в определена, избрана от тях област.

Обучение

Магистърскаата програма подготвя специалисти със солидна теоретична подготовка в областта на алгебрата, геометрията и топологията. Тя развива умения за решаване на теоретични или приложни задачи, за анализиране и усвояване на нова информация и трансформирането й във вид, удобен за решаване на задачи. Студентите се запознават с установените в практиката техники за работа, както и с диапазона на тяхната приложимост. По възможност се разглеждат алгоритмични и програмни имплементации на теоретични конструкции. Стимулира се систематизирането на научна информация и формулирането на нови задачи. В зависимост от избраната тематика, студентите се специализират в съвременни, развиващи се области на алгебрата, геометрията и топологията.

По време на обучението си в магестърската програма, на студентите може да се възложи воденето на упражнения във Факултета по Математика и Информатика. По този начин те се подготвят за евентуална асистентска работа по избраната специалност.

Професионални компетенции

След завършване на магистърската програма, студентите придобиват знания и умения за правилна и бърза ориентация в практически и теоретични математически задачи. Те могат да приложат получените поднания за решаване на конкретни практически индустриални или информационни задачи, както и да продължат с развиване на абстрактна научноизследователска дейност. Фундаменталанатa подготовка, която получават им дава възможност да формулират правдоподобни хипотези и да търсят естествени начини за реализация. Самостоятелното им мислене е важна предпоставка за формулиране на нови изследовaтелски задачи.

Професионална реализация

Магистрите, завършили програмата „Алгебра, геометрия, топология“ могат да се реализират като специалисти върху търсенето на математически решения на конкретни икономически или информационни проблеми. За най-добрите студенти, обучението в магистърската програма е стартова площадка за написване на дисертация и получаване на образователно-квалификационната степен „Доктор“. Част от студентите могат да продължат развитието си като асистенти към Факултета по Математика и Информатика.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Алгебра, геометрия и топология7.52 MB

За информация и контакти

доц. д-р Силвия Бумова
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
e-mail: boumova@fmi.uni-sofia.bg