Дисертации и трудове

Дисертации и хабилитационни трудове за придобиване на ОНС доктор или НС доктор на науките, както и хабилитационните трудове (професор, доцент) могат да бъдат написани на български или на английски език. 

Съгласно решение на ФС на ФМИ от 28 май 2012 г. дисертационните трудове по вече приключили процедури за научни степени се качват на външната част на сайта на  ФМИ, в случай че не се нарушават авторски права.

Дисертационни трудове за придобиване на ОНС доктор, защитени във ФМИ

Дисертационни трудове за придобиване на научна степен доктор на науките, защитени във ФМИ

Съгласно решение на ФС на ФМИ от 28 май 2012 г. хабилитационните трудове по вече приключили конкурси за академична длъжност професор се качват на външната част на сайта на  ФМИ, в случай че не се нарушават авторски права.

Хабилитационни трудове на професорите, избрани във ФМИ

Публични лекции на професори и доценти във ФМИ