Доктор

Информация за текущата кандидатдокторантска кампания можете да намерите на сайта на СУ.

Редът и условията за прием, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуални учебни планове, за чието изпълнение им се присъждат кредити. Индивидуалните учебни планове се изготвят на основата на учебни планове за съответното професионално направление и форма на обучение, утвърдени от АС на СУ „Св. Кл. Охридски“ в заседание от 25.10.2017 г., протокол № 1. Формулярите за изготвяне на индивидуален учебен план на докторант са утвърдени от ФС на ФМИ в заседание от 20.11.2017 г., протокол № 10. 

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Към настоящия момент във ФМИ се провежда прием и обучение в три форми: редовна, задочна и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна форма е три години, в задочна форма е четири години и за докторантура на самостоятелна подготовка три години.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен „магистър“.