Факултетен съвет

Факултетният съвет обсъжда и утвърждава вътрешни актове на факултета; приема учебните планове на специалностите и ги предлага за утвърждаване от Академическия съвет; приема учебни програми по преподаваните дисциплини; приема специалностите и предлага на Ректора зачисляване на докторанти; определя условията за преместване на студенти от и в други специалности и форми на обучение, за едновременно обучение по повече от едно специалност и за обучение по индивидуални учебни планове; обсъжда ежегодно състоянието на учебната работа и приема мерки за нейното усъвършенстване; обсъжда основните въпроси на научната и научно-приложната дейност във факултета; приема атестации на професорите, доцентите и асистентите и оценките за работата на докторантите и предлага на Ректора решения за трудово правоотношение при две последователни атестации, при които оценката е недостатъчна; изслушва периодично информация за състоянието на бюджета на факултета и изразява становище по неговото изпълнение; организира сътрудничество с други факултети и научни организации.

Факултетният съвет се състои от 25 до 35 члена и включва представители на академичния състав на основен трудов договор, студенти и докторанти. Не по-малко от 3/4 от членовете на ФС би следвало да са хабилитирани лица.

Членовете на факултетския съвет се избират от Общото събрание. Деканът е член на ФС по право и е негов председател.

Факултетният съвет заседава редовно веднъж месечно, с изключение на месеците юли и август. Той се свиква от декана. Деканът може да свика факултетния съвет и на извънредно заседание: (1) по свое решение; (2) по искане на не по-малко от 1/4 от членовете на съвета.

Факултетен съвет на Факултета по математика и информатика

Хабилитирани преподаватели

 1. проф. д-р Мая Стоянова
 2. проф. дмн Гено Николов 
 3. проф. дн Марусия Божкова
 4. проф. дмн Михаил Кръстанов
 5. проф. дн Младен Савов
 6. проф. дн Надежда Рибарска
 7. проф. дн Надя Златева
 8. проф. дмн Стефан Иванов
 9. проф. д-р Азнив Каспарян
 10. проф. д-р Елиза Стефанова
 11. проф. д-р Калинка Калоянова
 12. проф. д-р Мария Нишева
 13. проф. д-р Милен Петров
 14. доц. дн Иван Минчев
 15. доц. д-р Александър Димов
 16. доц. д-р Асен Божилов
 17. доц. д-р Атанас Семерджиев
 18. доц. д-р Весела Стоименова
 19. доц. д-р Веселин Гушев
 20. доц. д-р Евгения Великова
 21. доц. д-р Калин Николов
 22. доц. д-р Петър Армянов
 23. доц. д-р Първан Първанов
 24. доц. д-р Радослава Христова
 25. доц. д-р Трифон Трифонов
 26. доц. д-р Филип Петров
 27. доц. д-р Цветан Христов

Нехабилитирани преподаватели

 1. гл.ас. д-р Емил Каменов
 2. гл.ас. д-р Константин Табаков
 3. гл.ас. д-р Стоян Апостолов
 4. гл.ас. д-р Яна Алексиева-Нинова 

Студенти

 1. студент Виолета Секулова
 2. студент Елизабет Колева
 3. студент Кристиан Иванов
 4. студент Пламена Илиева