Курсове за допълнителна професионална квалификация

За придобиване на следдипломна професионална квалификация

Професионалната квалификация (ПК) е предназначена за хора със завършено висше образование, желаещи да получат учителска правоспособност по математика, математика и информатика, информатика и информационни технологии или да придобият допълнителна професионална квалификация за учители профилирана подготовка по информатика и ИТ с възможност за повишаване на професионално-квалификационната си степен (ПКС).

При успешно полагане на изпитите, обучаемите получават Свидетелство за професионална квалификация "Учител по ..."

Наредба №15 от 22 юли 2022 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

Професионални квалификации за 2024/2025 учебна година:

 

Архив на допълнителните професионални квалификации