Участие на студенти

Целта на ФМИ е да приобщи най-добрите студенти към научна кариера и да намери способи за комплексното им изграждане като млади учени, които да имат отлична теоретична подготовка, задълбочени интердисциплинарни познания, знания и умения да извършват научни изследвания и да правят научни разработки, а впоследствие и да могат да ръководят научни екипи, да имат добра комуникативност и умения за преподаване, натрупан опит за екипна работа по проекти и управление на проекти.