Правила и документи по програма ЕОС

Програма ЕОС за повишаване на качеството и ефективността на обучението във ФМИ (ЕОС – Ефективност на Обучението на Студентите) през 2019/2020 учебна година.

Правила и документи по програма ЕОС, точка 1
Увеличаване на извънаудиторната работа на студентите чрез развитие на системата за текущ контрол

  1. Уточнение към правилата по точка 1
  2. Документи по точка 1
  3. Документи, необходими за отчет

по точка 1.1 - проведени домашни и контролни работи

по точка 1.2 - проведени домашни,  контролни работи и малки проекти

по точка 1.3 - възлагане и проверка на големи  проекти

Правила и документи по програма ЕОС, точка 2
Подпомагане на студентите чрез система на наставници за студентите от първи и втори курс

Правила и документи по програма ЕОС, точка 3
Организиране на краткосрочни интензивни обучения извън учебните планове

Правила и документи по програма ЕОС, точка 4
Съставяне на комплекти задания за домашни и контролни работи

Правила и документи по програма ЕОС, точка 6
Финансиране на допълнителни конкретни дейности, свързани с обучението и научни инициативи

Председател: доц. д-р Александър Димовaldi@fmi.uni-sofia.bg
Секретар: Светлана Горанова, stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg, приемно време: сряда, 9-12 часа, кабинет 209

Правилата за отчитане и формиране на възнаграждение за дейности по съставяне на комплекти задания за домашни и контролни работи, приети на ФС N: 03/29.02.2016 г., вече не са в сила. В програма ЕОС за уч. 2018/2019 г. правилата за отчитане на дейности по съставяне на комплекти задания за домашни и контролни работи се разглеждат в т.4 от Програмата.

 * На заседанието на Факултетния съвет на ФМИ от 23.10.2017 е взето решение комисията да работи по съществуващите правила, докато не бъдат изработени и приети на ФС нови (актуализирани) правила.