Кариерно израстване, научна и проектна дейност

Програма "Еразъм+", проекти и договори
Инспектор проектна и научна дейност   
СДК "Математика", СКД "Учител по Математика", СДК "Учител по математика и ИТ"

СТЕФКА БЛИЗНЕВА
кабинет: ФМИ-203 (Кариерен център)
тел. +359 2 8161 589
blizneva@fmi.uni-sofia.bg

Инспектор  докторантури и
академично израстване

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА
кабинет: ФМИ-204 
тел. +359 2 8161 541
dprisadash@fmi.uni-sofia.bg

Специалист по връзки с обществеността

д-р ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВ
oleg@fmi.uni-sofia.bg