Изпити

Допълнителен прием за учебната 2023-2024 г.

Кандидатите за докторантура  полагат конкурсен изпит по специалността и по един западен език (английски, френски, немски, испански или италиански).

Конспектите за конкурсните изпити се изготвят от научните звена на университета и са качени в сайта на СУ "Св. Кл. Охридски"  в Специалности – Докторанти на съответния факултет, които са на разположение на кандидатите не по-късно от 60 дни преди конкурсните изпити.

Конкурсните изпити се провеждат от комисии, назначени от ректора по предложение на деканите, в които се включват минимум трима хабилитирани преподаватели или доктори на науките по същата специалност.

Изпитът по специалността е писмен и устен с две отделни оценки. До устен изпит се допускат получилите оценка най-малко Мн.добър (4.50) на писмения изпит. Успешно положили изпита са кандидатите, получили оценка от писмения и устния изпит най-малко Мн.добър (5.00) за кандидатите по държавна поръчка и Мн.добър (4.50) за кандидатите за докторантури с индивидуално заплащане.

До изпит по езиците се допускат само кандидати, които успешно са положили изпитите по специалността. Успешно положили  изпитите по езиците са кандидатите, получили оценка минимум Добър (4.00).

Резултатите от всеки  изпит се съобщават на кандидатите не по-късно от  2 дни след приключването му.

Предложение за класиране се прави от комисията за кандидатите, които са положили успешно конкурсните изпити.

Председателят на комисията в седемдневен срок след приключване на конкурсните изпити изготвя писмен доклад с комплексна оценка  за всеки кандидат и завършва с предложение за избор.

График за провеждане на кандидатдокторантски изпити по специалността за докторантури по държавна поръчка (допълнителен прием) за учебната 2023/2024 г.

График за провеждане на кандидатдокторантски изпит по западни езици за докторантури по държавна поръчка (допълнителен прием) за учебната 2023/2024 г. 

За повече информация, моля, посетете сайта на ФКНФ.

Програмите по западните езици са публикувани на сайта на СУ "Св. Климент Охридски".