Общо събрание

Общото събрание е висш орган на управление на факултета. То се състои от всички професори, доценти и асистенти, които работят по основно трудово правоотношение с Университета, както и от представители на студентите, докторантите и служителите.

Общото събрание избира председател и заместник-председател на общото събрание; избира и освобождава декана на факултета; определя числения състав на факултетния съвет; избира председател, заместник-председател и членове на комисията по атестирането; избира и освобождава членовете на факултетния съвет; приема и изменя при нужда с мнозинство повече от половината от членовете си правилника за устройството и дейността на факултета; определя основните насоки за дейността на факултета; приема отчети за дейността на декана и на факултетния съвет; решава основни въпроси на организацията на учебната и научната дейност във факултета; решава други въпроси по предложение на декана, факултетния съвет, членове на събранието.

Председател на Общото събрание
доц. д-р Александър Димов
aldi@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател на Общото събрание
проф. дмн Марусия Божкова
bojkova@fmi.uni-sofia.bg 

Мандатна комисия
Председател
доц. д-р Димитър Димитров
dgdimitrov@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Валерия Симеонова
simeonova@fmi.uni-sofia.bg

Членове
ас. Гюнер Пасаж
Росица Банкова, главен инспектор администрация
Велко Бонев, студент

Комисия по предложенията за органи на управление
Председател
доц д-р Борислав Драганов
bdraganov@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател
проф. д-р Мая Стоянова
stoyanova@fmi.uni-sofia.bg

Членове
доц. д-р Юлиан Цанков
гл. ас. д-р Ирена Авджиева
Алена Владимирова, студент

Комисия по изборите
Председател
доц. д-р Асен Божилов
bojilov@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Нора Ангелова
noraa@fmi.uni-sofia.bg

Членове
доц. д-р Цветан Христов
гл. ас. д-р Тихомир Иванов
гл. ас. Живко Петров

Владимир Петров
Антония Ваклинова, студент

Атестационна комисия
Председател
доц. д-р Евгения Великова
velikova@fmi.uni-sofia.bg

Заместник-председател
доц. д-р Минко Марков
minkom
@fmi.uni-sofia.bg

Членове
проф. д-р Георги Бояджиев
доц. д-р Теменужка Зафирова-Малчева
доц. д-р Тодор Попов
доц. д-р Лозко Милев

гл.ас д-р Емил Каменов

Десислава Присадашка, административен секретар