Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

  • На 19 януари 2022 г. (сряда) от 18:15 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=226808) ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Числови редове. Степенни редове. Неопределени интеграли". Лектор: гл. ас. д-р. Николай Иванов
  • На 15 януари 2022 г. (събота) от 12:00 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=226227&fo...) ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Детерминанти. Умножение на матрици, матрични уравнения. Линеен оператор. Делимост на числа. Полином". Лектор: Радомир Пеев
  • На 14 януари 2022 г. (петък) от 18:30 часа в Google Meet (https://meet.google.com/yqy-cvpx-xmv) ще се проведе допълнително обучение по УП практикум за група 3 на тема "Функции, динамична памет и рекурсия". Лектори: Даниел Радев и Красимира Станкова
  • На 9 януари 2022 г. (неделя) от 12:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ttd-xycu-ysi) ще се проведе допълнително обучение по СОЗ за трети курс на тема "Решаване на задачи за семантични мрежи. Разглеждане на видове търсен". Лектор: Симеон Христов
  • На 6 януари 2022 г. (четвъртък) от 16:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/dac-rwmu-wyd) ще се проведе допълнително обучение по УП за първи курс на тема "Масиви, многомерни масиви, указатели, динамична памет, рекурсия". Лектори: Андон Денков и Илия Тодоров
  • На 13 декември 2021 г. (понеделник) от 17:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/nqw-nggx-foi) ще се проведе допълнително обучение по ДСТР на тема "Съждителна логика, множества, основни операции върху множества, бинарни релации, функции, основни комбинаторни принципи, мощност и изброимост на множества, релации на еквивалентност, частични наредби". Лектор: Ангел Димитриев
  • На 11 декември 2021 г. (събота) от 12 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=221066) ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема "Математическа индукция, граници на редици, граници на функции, изследване на функции". Лектор: гл. ас. д-р Николай Иванов
  • На 21 ноември 2021 г. (неделя) от 12:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ypw-mgjq-pqo) ще се проведе допълнително обучение по СОЗ на тема "Търсене в пространство на състояния, избор на стратегия при игри за двама играчи, генетични алгоритми, решаване на задачи за удовлетворяване на ограничения". Лектор: Симеон Христов
  • На 14 ноември 2021 г. от 12 часа в Big Blue Button (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=218370) ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема "Комплексни числа. Системи линейни уравнения. Метод на Гаус. Базис. Размерност. Ранг на система вектори.ФСР". Лектор: Радомир Пеев 
  • На 08 ноември 2021 г. от 18:30 часа в Google Meet (meet.google.com/yoj-uaxb-oaz) ще се проведе допълнително обучение по УП на тема "Променливи, условни оператори, switch и цикли". Лектор: Веселин Тодоров