Допълнителни обучения за специалност "Информационни системи"

 • На 01.07.2021 г. (четвъртък) от 12:00 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=205132) ще се проведе допълнително обучение по КМР за 2 курс на специалност ИС на тема: "Консултация по Компютърни мрежи". Лектор: Николай Ангелов
 • На 28.06.2021 г. (понеделник) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ceh-wjrg-com) ще се проведе допълнително обучение за специалност ИС, 4 курс, за подготовка за ДИ на тема: "Структури от данни". Лектор: доц. Петър Армянов
 • На 24.06.2021 г. (четвъртък) от 08:30 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=204602) ще се проведе допълнително обучение по СЕМ за 2 курс на специалност ИС на тема: "Упражнение върху задачи по "СЕМ". Консултация за писмен изпит". Лектор: Цветомира Златкова
 • На 23.06.2021 г. (сряда) от 18:00 часа в зала 325 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Алгебра за подготовка за ДИ на тема: "Ранг на матрица. Ранг на система вектори. Теорема за ранга на матрица. Системи линейни уравнения – Теорема на Руше, фундаментална система от решения на хомогенна система". Лектор: Иво Стратев
 • На 21.06.2021 г. (понеделник) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/ceh-wjrg-com) ще се проведе допълнително обучение за специалност ИС, 4 курс, за подготовка за ДИ на тема: "Увод в програмирането и Обектно-ориентирано програмиране". Лектор: доц. Петър Армянов
 • На 21.06.2021 г. (понеделник) от 17:00 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=204135) ще се проведе допълнително обучение по ПООП за 2 курс на специалност ИС на тема: "Анонимни класове, event handling, полиморфизъм, наследяване, модулно приложение, JavaFX компоненти, структури от данни, jar, приложение на Stream". Лектор: Петя Григорова
 • На 20.06.2021 г. (неделя) от 12:00 часа в зала 229 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за подготовка за ДИ на тема: "Определен интеграл, Дефиниция и свойства. Интегруемост на непрекъснатите функции. Теорема на Нютон-Лайбниц". Лектор: Силви-Мария Гюрова
 • На 19.06.2021 г. (събота) от 12:00 часа в зала 229 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по ДИС за подготовка за ДИ на тема: "Теореми за средните стойности (Рол, Лагранж, Коши). Формула на Тейлър". Лектор: Силви-Мария Гюрова
 • На 14.06.2021 г. (понеделник) от 16:00 часа в зала 101 на ФМИ ще се проведе допълнително обучение по Статистика за подготовка за ДИ на тема: "Дискретни разпределения. Равномерно, биномно, геометрично и Поасоново разпределение. Задачи, в които възникват. Моменти - математическо очакване и дисперсия". Лектор: Силви-Мария Гюрова
 • На 02.06.2021 г. (сряда) от 17:00 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=201180&fb...) ще се проведе допълнително обучение по ДИС2 на тема: "Двойни и тройни интеграли". Лектор: гл.ас.д-р. Николай Иванов
 • На 29.05.2021 г. (събота) от 12:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/tnd-nacf-voz) ще се проведе допълнително обучение по функционално програмиране на тема: "Анонимни функции. Алгебрични типове. Работа с нелинейни структури от данни". Лектор: Симеон Христов
 • На 17.05.2021 г. (понеделник) от 18:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/kpn-nwgv-spu) ще се проведе допълнително обучение по ООП-практикум за 3та група на тема: "Шаблони. Наследяване и полиморфизъм". Лектори: Даниел Радев и Димитър Сотиров
 • На 16.05.2021 г. (неделя) от 15:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/uwo-owwt-rew) ще се проведе допълнително обучение по ООП на тема: "Шаблони, прости класове, оператори, голяма четворка, виртуални функции". Лектор: Стефан Ангелов
 • На 05.05.2021 г. (сряда) от 17:00 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=197202) ще се проведе допълнително обучение по ДИС II на тема: " Определени интеграли, неопределени интеграли, екстремуми на функции на много променливи". Лектор: гл.ас.д-р. Николай Иванов
 • На 23.04.2021 г. (петък) от 13:00 в Google Meet (https://meet.google.com/dzs-epxv-ooz) ще се проведе допълнително обучение по OOП на тема: "Класове, голяма четворка, динамична памет и контейнери". Лектори: Андон Денков и Веселин Тодоров
 • На 17.04.2021 г. (събота) от 13 часа в ВВВ (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=195493) ще се проведе допълнително обучение по ПООП на тема: "Разработване на приложения на Java. Създаване на интерактивен потребителски интерфейс с JavaFX и SceneBuilder. Създаване на потребителски пакети от класове". Лектор: Петър Нетовски
 • На 03.04.2021 г. (събота) от 13 часа в Google Meet (https://meet.google.com/oua-wrxi-kjx?fbclid=IwAR2T1ecuOXQHw4lNhOxXLBKBw-...) ще се проведе допълнително обучение по Функционално програмиране  на тема: "Основни характеристики на езика Haskell. Вектори. Списъци. Функции от по-висок ред". Лектор: Стефан Ангелов
 • На 28.03.2021 г. (неделя) от 15:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/npv-ajxg-ixt) ще се проведе допълнително обучение по ООП на тема: Шаблони, Динамична памет, Класове, Методи, Оператори. Лектор: Мерилин Писина
 • На 12.02.2021 г. (петък) от 10:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/cfd-jagr-apc?fbclid=IwAR1hDy8nCIdftSFYuTJhvp0qVd...) ще се проведе допълнително обучение по СД за втори курс на тема: Едносвързани и двусвързани списъци, Стек, Опашка, Дървета. Лектор: Дамян Бойчев
 • На 18.01.2021 г. (понеделник) от 17:00 часа в BBB (https://learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=175652) ще се проведе допълнително обучение по ДИС на тема: Локални екстремуми, инфлексии, изследване на функции, числови редове, степенни редове. Лектор:  гл.ас.д-р.Николай Иванов
 • На 16.01.2021 г. (събота) от 17:00 часа в jitsi (https://meet.jit.si/AlgebraFMIDoneRight) ще се проведе допълнително обучение по Алгебра на тема: Линейни изображения, Линеен оператор, Собствени вектори, Делимост на цели числа, Полиноми. Лектор:  Мирослава Владкова
 • На 13.01.2021 г. (четвъртък) от 17:00 часа в BBB (https://bbb.fmi.uni-sofia.bg/html5client/join?sessionToken=x6edadq2xpbozw2l) ще се проведе допълнително обучение по Дискретни структури на тема: Комбинаторика и теория на графите. Лектор: Стефан Ангелов
 • На 12.01.2021 г. (вторник) от 16:00 часа в Gppgle Meet (meet.google.com/zda-gsxz-scm) ще се проведе допълнително обучение по "Увод в програмирането" на тема: Двумерни масиви, символни низове и рекрусия. Лектор: Ивайло Стоянов
 • На 14.12.2020 г. (понеделник) от 17:00 часа в ВВВ (https://https//learn.fmi.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=17...) ще се проведе допълнително обучение по ДИС-I на тема: Математическа индукция, производни, граници, правило на Лопитал. Лектор:  гл. ас. Николай Иванов
 • На 02.12.2020 г. (сряда) от 17:00 часа в ВВВ (https://bbb.fmi.uni-sofia.bg/html5client/join?sessionToken=qwgungsyg5oho...) ще се проведе допълнително обучение по "Дискретни структури" на тема: Булеви съответствия и теория на множествата. Лектор: Стефан Ангелов
 • На 22.11.2020 г. (неделя) от 11:00 часа в Google Meet (https://meet.google.com/jsd-onod-iow) ще се проведе допълнително обучение по "Увод в програмирането" на тема "Булеви изрази, условни оператори, цикли, масиви". Лектори: Андон Денков и Веселин Тодоров
 • На 21.11.2020 г. (събота) от 16 часа в jitsi (https://meet.jit.si/AlgebraFMIDoneRight) ще бъде проведено допълнително обучение по Алгебра на тема: Комплексни числа, Матрици, Метод на Гаус,Базис, Ранг, ФСР. Лектор: Мирослава Владкова
 • На 15.11.2020 г. (неделя) от 13 часа в Google Meet (https://meet.google.com/nbn-wptf-muu?fbclid=IwAR2suzBPJD9lw0yd3dP_H5zasl...) ще бъде проведено допълнително обучение по Структури от данни на тема: Стек, Двойносвързан списък, Дървета. Лектор: Дамян Бойчев
 • На 08.11.2020 г. (неделя) от 14 часа в Google Meet (meet.google.com/wii-unwr-osh) ще бъде проведено допълнително обучение по Увод в програмирането на тема: Типове данни, Условни конструкции и Цикли. Лектори: Павел Денков и Владислав Цветанов