Лаборатории

Към ФМИ функционират няколко специализирани лаборатории към отделните катедри, а именно:

  • Лаборатория „Математическо моделиране в икономиката“
  • Статистическа лаборатория СТАТЛАБ
  • Лаборатория по интерактивна мултимедия към катедра „Компютърна информатика“
  • Научноизследователска лаборатория по информационни технологии (НИЛИТ) към катедра „Компютърна информатика“
  • Лаборатория по мехатроника и роботика, към катедра „Мехатроника, роботика и механика“
  • Лаборатория по технологично предприемачество и иновации в информационните технологии към катедра „Софтуерни технологии“
  • Лаборатория „Интернет на нещата“ към катедра „Компютърна информатика“
  • Лаборатория по мехатроника и роботика