Продължаващо обучение

Форми на обучение

Факултетът по математика и информатика организира и провежда продължаващо обучение за придобиване на следдипломна професионална квалификация и специализация в следните форми:

  • едногодишно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация;
  • краткосрочни курсове за специализация на учители и ръководители на компютърни кабинети по определена тема;
  • други, по заявка на заинтересовани лица или организации.

Обучението е задочно и се организира в групова и индивидуална форма. Очните занятия се провеждат съботно-неделно и през почивните дни. Индивидуална форма на обучение се провежда чрез консултации, съгласувано с лекторите в курса.

Начин на плащане
  • За едногодишното обучение плащането може да бъде извършено на 3 вноски за курса "Учител по информатика и ИТ" и на две вноски за курсовете "Учител по математика", "Учител по математика и информационни технологии" и „Учител профилирана подготовка по информатика и ИТ”, внесени съответно при записването, преди началото на втория семестър и (за "Учител по информатика и ИТ) преди дипломирането. Платежните документи се предоставят на г-жа С. Горанова  (каб. ФМИ-209) на хартия или сканирани, по електронната поща, на адрес  stoyanovag@fmi.uni-sofia.bg.
  • За краткосрочните курсове плащането се извършва изцяло преди началото на курса (до една седмица преди началната дата).

Плащането се извършва в касата на ФМИ (кабинет ФМИ-215)  или по банков път:

Получател: СУ "Св. Климент Охридски" – ФМИ
Сметка:      BG 36 BNBG 9661 3100 1742 01
BIC на банката на получателя: BNBGBGSD
Банков клон: БНБ
Основание за плащане: СДК – наименование на курса, ръководител