Програми

Приемът на бакалаври във ФМИ се извършва в три основни професионални направления:

(1) 4.6 Информатика и компютърни науки - по четири специалности:

(2) 4.5 Математика - по четири специалности:

(3) 1.3 Педагогика на обучението по математика, информатика и информационни технологии - по една специалност: