ЕОС наставници за специалности "Приложна математика" и "Статистика"