Участие на докторанти

Чрез масово включване на докторанти в редица иновативни научни проекти, ФМИ цели чрез подкрепа на творческия и иновативен потенциал на докторантите да формира нова генерация от изследователи в областта на математиката, информатиката и компютърните науки.

По този начин ФМИ стимулира докторантите да извършват научни изследвания на високо ниво и да осигури включването им в провеждането на иновативни изследвания в приоритетни научни области, стимулирайки международните им изяви, контакти и обучения.