Проект "Докторантски Център "Свети Климент Охридски" (ДокЦент)"


Докторантски център Св. Климент Охридски“ (ДокЦент)
BG05M2OP001-2.009.0013

Докторантски център „Св. Климент Охридски“ е проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той ще се изпълнява до края на м. декември 2018 г. Договореният ресурс е в размер на 768 293.24 лв. (85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране). Той ще осигури подкрепа за докторантите и изследователите от Софийски университет в няколко направления:
  • Участия в конференции, летни школи и провеждане на научни визити (Работен пакет „Мобилност“);
  • Организиране на специализирани обучения за докторанти и преподаватели (Работен пакет „Обучение“);
  • Финансиране на публикации: превод на текстове и изработване на графики (Работен пакет „Открита наука“);
  • Осигуряване на достъп до бази данни и научна литература (Работен пакет „Достъп“). 
В резултат от изпълнението на проекта се очаква над 150 души да получат възможност за развитие на научния си потенциал през мобилност. Ще бъдат създадени и изнесени над 50 специализирани курса в различни области на познанието.