Проект SUMMIT

Проект „Софийският университет -
Маркер за иновации и технологичен трансфер (SUMMIT)


Договор № BG-RRP-2.004-0008
Продължителност: 42 месеца (01.01.2023 г. - 30.06.2026 г.)
уебсайт: https://summit.uni-sofia.bg

Next Generation EUNational plan

Дейност 3.3 Международно сътрудничество - осъществяване на изследователска мобилност на учени, които работят в стратегически направления на университета

Процедурата по кандидатстване и пакета от необходимите документи са налични на сайта на проекта.  

Документи се подават до 15-то число на текущия месец по електронен път до председателя на комисията за ФМИ -  проф. д-р Мая Стоянова (stoyanova@fmi.uni-sofia.bg).

Съгласно изискванията, заложени в Стратегическата научноизследователска и иновационна програма на проекта всеки кандидат трябва да отговаря на следните условия:

 • е заявил ангажираност към проекта;
 • не е водещ учен, привлечен учен или участник в техните научни групи (Дейности 3.1 и 3.2);
 • за ръководителите/членовете на научните групи на проекти по Дейност 3.4 се изисква спазване и на следните допълнителни условия:
  • Деклариране, че научният проект по Дейност 3.4, в който участват като член/ръководител на научния колектив, не е част от планираната дейност и заявената ангажираност във връзка с провеждане на мобилност/визита/специализация по Дейност 3.3 „Международно сътрудничество“
   Декларация по образец на проекта
  • Научната продукция (публикация в специализирано научно издание, индексирано в Web of Science, в резултат от работата по време на мобилността / визитата / специализацията или съвместна публикации с колеги от приемащата институция), участието в подготовка на съвместни проекти с колеги от приемащата институция, организирането на съвместни семинари или събития за популяризиране на резултатите от научната дейност, сключването на нови международни споразумения и споразумения с индустрията, реализирани по Дейност 3.3 не са обект на проект по Дейност 3.4.

Дейност 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ 

Със заповед РД-19-95 от 14.03.2023 г. е отворена първата сесия по конкурс за финансиране на научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост по проект SUMMIT.
Заявките на желаещите да участват в конкурса се приемат от 15 март 2023 г. до 17:30 ч. на 12 април 2023 г. по електронен път на адрес:
https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects.

Проектни предложения, които не са подадени по определения ред, няма да бъдат приемани за разглеждане и класиране. Формулярите за участие в конкурса, както и Методиката за разпределение на средствата, кандидатстване, класиране и отчитане на проектите по точка 3.4 „Научни изследвания с потенциал за иновации или трансфер на знания/интелектуална собственост“ са публикувани на адрес:
https://projects-summit.uni-sofia.bg/projects.

Средствата за провеждане на сесия I на конкурса, предназначени за Факултета по математика и информатика са в размер на 250 510.50 лв.

Оценяването на проектните предложения ще се извършва от външни рецензенти.

Проектните предложения, чиито очакван резултат е получаването на международен патент и проектните предложения на центровете ще се извършва от Управителния комитет на проекта SUMMIT.

Комисията, която организира работата по дейности 3.3. и 3.4. към проекта за ФМИ, съгласно решение на ФС на ФМИ (Протокол 2 от 27.02.2023 г.), е в следния състав:

 • проф. д-р Мая Стоянова - председател
 • проф. д-р Иван Койчев
 • доц. д-р Румен Улучев