Дискретни и алгебрични структури

Защитата на данните от случаен шум и недобросъвестна намеса винаги е била ключов проблем при изграждане на системи за съхраняване и пренасяне на данни. В условията на тотално навлизане на мрежовите технологии във всички области на обществения живот (публична администрация, бизнес, наука и образование и т.н.) важността на този проблем продължава да нараства. България е една от страните със силна научна школа в областта на шумозащитното кодиране и свързаните с него научни направления. Българските специалисти в областта са световноизвестни, като една от силните страни на „българската школа“ е използването на софтуерни инструменти при решаване на сложни и трудни задачи на теорията.

Професионално направление: 
4.6. Информатика и компютърни науки
Степен: 
ОКС "магистър"
Специалност: 
MII222113 Информатика
Магистърска програма: 
Дискретни и алгебрични структури
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Магистър по информатика - Дискретни и алгебрични структури
Език на преподаване: 
Български
Ръководител на магистърска програма: 
доц. д-р Евгения Великова

Насоченост, образователни цели

Магистърската програма ”Дискретни и алгебрични структури” е насочена към бакалаври, завършили специалности Информатика, Компютърни науки, Приложна математика, Математика, Математика и информатика в СУ, ПУ, ШУ, ВТУ, ЮЗУ или други (след консултация с ръководителите на програмата).

Магистърската програма по Дискретни и алгебрични структури има за цел да подготви висококвалифицирани специалисти, способни както да извършват теоретични изследвания (с помощта на класически математически апарат и компютърни програми), така и да прилагат наученото при решаване на практически задачи, свързани с целостта и неприкосновеността на данните

Обучение

В програмата са включени курсове във всички важни теоретични направления на областта - комбинаторика, графи, теория на числата, крайни групи, крайни полета, шумозащитно кодиране, криптография и криптоанализ, теория на информацията и др. Водещ принцип при изграждане на курсовете е овладяването на алгоритмичните свойства на изучаваните математически обекти, с цел изграждане на ефективни алгоритми. Паралелно с математическите основи на теорията студентите ще задълбочат познанията си в областта на дизайна и анализа на алгоритми, използването на високоефективни структури от данни, а също ще продължат да развиват програмистките си умения.

Професионални компетенции

Завършилите тази магистърска програма добиват солидни знания в основните направления на дискретните и алгебрични структури, както и умения за прилагането им при решаването на практически задачи.

Професионална реализация

Специалистите, завършили успешно магистърската програма, ще могат да се включат в научни изследвания в областта, да преподават съответните дисциплини в учебни заведения, както и да прилагат знанията и уменията си при изграждане на надеждни системи за съхраняване и пренос на данни в държавни и обществени организации, в органи за защита на държавните интереси и правовия ред, в бизнес предприятия и т.н.

Учебен план

Презентация

Прикачен файлРазмер
PDF icon Дискретни и алгебрични структури257.88 KB

За информация и контакти

Ръководител: доц. д-р Евгения Великова 
ФМИ, бул. Дж. Баучър 5, София 1164
 тел.: +359 2 8161 664
e-mail: velikova@fmi-uni-sofia.bg