Тихомир Богословов Иванов

Тихомир Богословов Иванов

Главен асистент
Доктор
Имейл: 
tbivanov@fmi.uni-sofia.bg
Телефон: 
+359 2 8161-540
Кабинет: 
ФМИ-228

Образование и научни степени

 • 2018 - Доктор по математика (Математическо моделиране и приложение на математиката), Институт по математика и информатика, БАН
 • 2014 - Магистър по приложна математика (Изчислителна математика и математическо моделиране), СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2012 - Бакалавър по компютърни науки, СУ "Св. Климент Охридски"
 • 2008 - Средно образование, МГ "Д-р Петър Берон", гр. Варна

Научни интереси

 • Математическо моделиране в биологията и биомедицината
 • Индустриална математика и математическо моделиране на реални процеси
 • Числени методи за диференциални уравнения
 • Числени методи за параметрична идентификация

Преподавателска дейност

Академична година 2023/2024
 • Числени методи за диференциални уравнения - лекции - Информатика (IV курс, зимен сем.), ПМ, Математика (III курс, летен сем.)
 • Метод на крайните елементи - Част 1 и 2- лекции - маг. ИМ и ММ (зимен и летен сем.)
 • Теоретични основи на индустриалната математика - Част 1 и 2 - лекции - маг. ИМ и ММ (зимен и летен сем.) и бакалаври (част 1 - ИД, зимен сем.)
 • Числени методи за диференциални уравнения - Част 2 - лекции - маг. ИМ и ММ (летен сем.)
 • Приложения на математиката за моделиране на реални процеси - ИД, бакалаври (летен сем.)
 • Семинар по математическо моделиране (маг. ИМ и ММ) и Семинар по приложна математика (бакалври, ИД)
 • Числени методи на линейната алгебра - упражнения - ПМ (III курс, зимен сем)

Списък с публикации

 1. M. Zarcheva, T. Ivanov, Numerical simulations of the process of adsorption onto activated carbon in water treatment applications, To appear in Studies in Computational Intelligence (2023), SJR: 0.183. 
 2. G. M.  Bazlyankov,  T. B. Ivanov,  On  the  effect  of  remyelination  in  a  mathematical  model  of  multiplesclerosis, Biomath 12 (2023), 2309267, https://doi.org/10.55630/j.biomath.2023.09.2671/13,  SJR(2022): 0.208 
 3. Z.D. Ivanova, T.B. Ivanov, A simple integrated mathematical model of neuromuscular activation, Biomath 11 (2022) 2210119, https://doi.org/10.55630/j.biomath.2022.10.119, SJR(2022): 0.208.
 4. Z.D. Nedyalkova, T.B. Ivanov, Qualitative analysis of a mathematical model of calcium dynamics inside the muscle cell, Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski", Faculty of Mathematics and Informatics 106 (2019) 127–151.  https://www.fmi.uni-sofia.bg/en/node/8889
 5. T. Ivanov, G. Lyutskanova-Zhekova, Initial calibration of MEMS accelerometers, used for measuring inclination and toolface, Studies in Computational Intelligence 793 (2019) 177-188, SJR(2019): 0.245. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-97277-0_14 
 6. T. Ivanov, G. Velikova, Data fitting in Monod-type models with nonlinear growth rates, Biomath Communications 5 (2018), http://dx.doi.org/10.11145/bmc.2018.04.187. 
 7. T. Ivanov, N. Dimitrova, Qualitative effects of introducing nonlinear birth and death rates for the predator in a predator-prey type model, Biomath 6 (2017), 1703167, http://dx.doi.org/10.11145/j.biomath.2017.03.167
 8. T. Ivanov, N. Dimitrova, A predator-prey model with generic birth and death rates for the predator and Beddington-DeAngelis functional response. Mathematics and Computers in Simulation, Elsevier, 133 (2017) 111-123,  http://dx.doi.org/10.1016/j.matcom.2015.08.003, IF:1.124.
 9. T. Ivanov, E. Nikolova, Stability analysis of an inflation of internally-pressurized hyperelastic spherical membranes connected to aneurysm progression. In: Advanced Computing in Industrial Mathematics (Eds. K. Georgiev, M. Todorov, I. Georgiev), Studies in Computational Intelligence 681 (2017) 61-74, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-49544-6, SJR: 0.19. 
 10. T. Ivanov, G. Lyutskanova, et al., Laboratory calibration of MEMS rate sensors, ESGI’120 Problems and Final Reports, ISBN 978-619-7223-31-6 (2016) 68-76.
 11. K. Danov, S. Dimova, T. Ivanov, Y. Novev, Shape analysis of a rotating axisymmetric drop in gravitational field: Comparison of numerical schemes for real-time data processing. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 489 (2016) 75–85http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2015.10.028, IF: 2.752.
 12. T. Ivanov, N. Dimitrova, Analysis of a bioreactor model with microbial growth phases and spatial dispersal. Biomath Communications 2 (2015).
 13. E. Nikolova, T. Ivanov, Mathematical modelling and stability analysis of an inflation of a thin-walled hyperelastic tube with applications to abdominal aortic aneurysms. Series on Biomechanics 29 (2015) 78–84.
 14. Т. Иванов, Анализ на устойчивост и компютърни симулации в математически модели на хомогенни и нехомогенни биореактори.  Магистърска дипломна работа, Факултет по математика и информатика, СУ "Св. Климент Охридски" (2014).
 15. I. Bazhlekov, S. Dimova, P. Hjorth, T. Ivanov, A. Slavova, R. Yordanova, Relaxation of surface tension after a large initial perturbation. ESGI’104 Problems and Final Reports, ISBN 978-954-9526-87-5 (2014) 48–59.
 16. Т. Иванов, К. Илиева-Стойчева, Числени симулации и анализ на резултатите от прилагането на математически модел с променливи коефициенти на ударно взаимодействие на пробивен инструмент от минната механизация. Съюз на учените в България, Научни трудове, Том V (2014) 645–652.
 17. К. Илиева-Стойчева, Т. Иванов, Математически модел с променливи коефициенти на ударно взаимодействие на пробивен инструмент от минната механизация. Годишник на МГУ (2014) 2123.
 18. I. Georgieva, C. Hofreither, T. Ilieva, T. Ivanov, S. Nakov, Laboratory calibration of a MEMS accelerometer sensor. ESGI’95 Problems and Final Reports, ISBN 978-954-9526-84-4 (2013)
 19. Т. Иванов, Математически модели на реални процеси и приложение на системите за компютърна алгебра за тяхното изследване. Част 2. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 586–596.
 20. Т. Иванов, Математически модели на реални процеси и приложение на системите за компютърна алгебра за тяхното изследване. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 462471.
 21. Т. Иванов, Кратко ръководство за системата за компютърна алгебра Wolfram Mathematica. Математика и информатика, ISSN 1310-2230 (2014) 343–354.
 22. T. Ivanov, N. Dimitrova, On a predator-prey type model. Scientific Reports, No 2/2012, IMI, ISSN 1314-541X (2012).