Модул за придобиване на професионална квалификация "Учител по математика"

за специалностите към ФМИ, направления 4.5. Математика и 4.6 Информатика и КН

Професионално направление: 
Факултативно обучение
Степен: 
ОКС "бакалавър"
Форма на обучение: 
редовно
Продължителност на редовна форма на обучение (брой семестри): 
3
Професионална квалификация: 
Учител по математика

Насоченост, образователни цели

Допълнение към учебен план на специалности:

  • МИМ01 "Математика"
  • МИТ01 "Статистика"
  • МИП01 "Приложна математика"
  • МИИ01 "Информатика"
  • МИК01 "Компютърни науки"
  • МИБ01 "Информационни системи"
  • МИЕ01 "Софтуерно инженерство".

Обучение

  

Професионални компетенции

Завършилите този факултативен модул (след успешното полагане на всички изпити) придобиват допълнителна  професионална квалификация „Учител по математика".

Професионална реализация

  

Учебен план